2018 г.

Дата на публикуване: 04.12.2020 14:06
  Редовно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 22.02.2018 г. от 11:00 ч.
1 Покана до общините, с копие до Общинските съвети
2 Дневен ред
3 Отчет за дейността на АВиК за 2017 г.
4 Oтчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и писмена обосновка към него
5 Бюджет за 2018 г. и писмена обосновка към него
6 План за опазване на околната среда
7 Приложение Х: План за стопанисване, поддръжка и експлоатация на активите
8 ПРОТОКОЛ от редовно общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД- Ловеч, проведено на 22.02.2018 г.


  Извънредно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 04.04.2018 г. от 11:00 ч.
1 Покана
2 Дневен ред
3 Актуално разпределение на гласовете и дължима вноска от всяка община
4 Отчет за дейността на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч за 2017 г.
5 Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч за 2017 г. и писмена обосновка към него
6 Бюджет   на Асоциация по ВиК - гр. Ловеч за 2018 г. и писмена обосновка към него


  Извънредно  Общо събрание на Асоциация по ВиК, насрочено за 21.08.2018 г. от 11:00 ч.
1 Покана
2 Дневен ред
3 Актуално разпределение на гласовете и дължима вноска от всяка община
4 Проект на бюджет за 2019 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД - гр. Ловеч и писмена обосновка към него
5 Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД - гр. Ловеч за периода 01.01 - 30.06.2018 г.
6 Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" АД - гр. Ловеч за периода 01.01 - 30.06.2018 г.
 и писмена обосновка към него
7 Бизнес план на „ВиК“АД – гр. Ловеч и помощни файлове

Потърсете в сайта