АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Дата на публикуване: 24.03.2022 09:40

Държавна собственост

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

1963

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Заяви услугата

Заявление

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Заяви услугата

Заявление

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“

Заяви услугата

Заявление

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Заяви услугата

Заявление

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Заяви услугата

Заявление

2529

Позволително за ползване на лечебните растения

Заяви услугата

Заявление

Регионална развитие и териториално устройство

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Заяви услугата

 Заявление

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Заяви услугата

Заявление

1966

Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Заяви услугата

Заявление

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви услугата

Заявление

1968

Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж

Заяви услугата

Заявление

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

Заяви услугата

Заявление

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви услугата

Заявление

1975

Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

Заяви услугата

Заявление

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

Заяви услугата

Заявление

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Заяви услугата

Заявление

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви услугата

Заявление

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Заяви услугата

Заявление

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заяви услугата

 Заявление

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

Заяви услугата

Заявление

Правни, административно-технически и други услуги

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

2972

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Заяви услугата

 Заявление

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Описание

 Заявление

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Описание

 Заявление

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.


Анализ на анкетните карти в ЦАО, подадени през 2020 г.


Наименование Брой тегления
Образец№1976_ЛОВЕЧ.doc 407 Изтегли документ с име "Образец№1976_ЛОВЕЧ.doc"
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.pdf 905 Изтегли документ с име "Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.pdf"
1976.pdf 1374 Изтегли документ с име "1976.pdf"
Образец№2389_ЛОВЕЧ.doc 1081 Изтегли документ с име "Образец№2389_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№2469_ЛОВЕЧ.doc 997 Изтегли документ с име "Образец№2469_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1984_ЛОВЕЧ.doc 1718 Изтегли документ с име "Образец№1984_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1983_ЛОВЕЧ.doc 1949 Изтегли документ с име "Образец№1983_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1980_ЛОВЕЧ.doc 1328 Изтегли документ с име "Образец№1980_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1979_ЛОВЕЧ.doc 1286 Изтегли документ с име "Образец№1979_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1975_ЛОВЕЧ.doc 1400 Изтегли документ с име "Образец№1975_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1978_ЛОВЕЧ.doc 1269 Изтегли документ с име "Образец№1978_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1981_ЛОВЕЧ.doc 1039 Изтегли документ с име "Образец№1981_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1974_ЛОВЕЧ.doc 1856 Изтегли документ с име "Образец№1974_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1972_ЛОВЕЧ.doc 1279 Изтегли документ с име "Образец№1972_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1961_Ловеч.doc 965 Изтегли документ с име "Образец№1961_Ловеч.doc"
Образец_заявление_APOSTILLE.doc 1091 Изтегли документ с име "Образец_заявление_APOSTILLE.doc"
Образец№1969_ЛОВЕЧ.doc 1430 Изтегли документ с име "Образец№1969_ЛОВЕЧ.doc"
№2133.doc 1150 Изтегли документ с име "№2133.doc"
Образец№1963_Ловеч.doc 1883 Изтегли документ с име "Образец№1963_Ловеч.doc"
Образец№1962_Ловеч.doc 1743 Изтегли документ с име "Образец№1962_Ловеч.doc"
Z_2529-Lovech.doc 1572 Изтегли документ с име "Z_2529-Lovech.doc"
Образец№1966_Ловеч.doc 1143 Изтегли документ с име "Образец№1966_Ловеч.doc"
Образец№1968_ЛОВЕЧ.doc 1074 Изтегли документ с име "Образец№1968_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1967_ЛОВЕЧ.doc 1316 Изтегли документ с име "Образец№1967_ЛОВЕЧ.doc"
№2134.doc 831 Изтегли документ с име "№2134.doc"
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.pdf 1009 Изтегли документ с име "Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.pdf"
Анализ на анкетните карти в ЦАО, подадени през 2020 г.pdf 869 Изтегли документ с име "Анализ на анкетните карти в ЦАО, подадени през 2020 г.pdf"

Потърсете в сайта