КОМПЕТЕНЦИИ НА АВИК И ДРУГИ СВЪРЗАНИ СТРУКТУРИ

Дата на публикуване: 25.07.2020 21:55

АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК/АВИК/

Компетенции:

 

 • Отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост и за избора и контрола върху ВиК оператора за изпълнението на Договора сключен между тях.

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ/МОСВ/

Компетенции:

 • Разработва политиката и стратегията за опазване на околната среда в Р България;
 • Ръководи Националната система за мониторинг на околната среда (вкл. води);
 • Контролира състоянието на околната среда на територията на страната;
 • Координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на околната среда;
 • Издава заповеди, разрешителни инструкции и утвърждава методики;
 • Съставя и утвърждава законови и подзаконови нормативни актове;
 • Събира и предоставя информация за състоянието на околната среда (вкл. води);
 • Управлява програми и проекти в сферата на опазването на околната среда и водите.

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТВОЙСТВОТО /МРРБ/

Компетенции:

 • Провежда държавната политика за: регионално развитие и европейско териториално сътрудничество; устройство на територията свързана с дейностите по изграждане, експлоатация, реконструкция и модернизация на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното
 • въздействие на водите в границите на населените места;
 • Съставя и утвърждава законови и подзаконови нормативни актове.

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ (КЕВР)

Компетенции:

 • Регулира качеството на ВиК услугите;
 • Осъществява регулиране на цените на ВиК услугите;
 • Разглежда жалби на потребители срещу ВиК оператори или на ВиК оператори срещу ВиК оператори, свързани с предмета на регулиране на ЗРВКУ;
 • Одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите на потребителите;
 • Упражнява контрол и налага санкции в случаите, предвидени в ЗРВКУ;
 • Води регистър на договорите за възлагане извършването на ВиК услуги;
 • Регистрира експертите, които участват при извършването на контрола по ЗРВКУ;
 • Одобрява предложените от ВиК операторите бизнес планове;
 • Извършва предварителен контрол, като при подготовката на концесионните и на другите видове договори за управление на ВиК системите дава становище по съответствието им със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ /БД/

Компетенции:

 • Разработват, актуализират и прилагат Планове за управление на речните басейни, Планове за управление на риска от наводнения и Морска стратегия;
 • Стопанисват минералните води – изключителна държавна собственост, които не са предоставени на концесия и/или на общини;
 • Планират и участват в провеждането на мониторинга по Закона за водите, обобщават и анализират данните;
 • Определят естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела;
 • Учредяват санитарно-охранителни зони  около         съоръженията     за питейно-битово водоснабдяване;
 • Издава разрешителни за водовземане и за ползване на водните обекти;
 • Осъществяват контрола по отношение на състоянието и проводимостта на речните легла, осъществяването на дейности в обсега на водните обекти, спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони, изпълнението на условията, посочени в издадените разрешителни по Закона за водите, включително за заплащане на
 • дължимите такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване;
 • Осигурява информация за обществеността за състоянието на водите. Поддържат специализирани бази данни, карти, регистри и информационна система за водите, провеждат обществено обсъждане на плановите документи.

 

 

РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ)

 Компетенции:

 • Мониторинг (вземане на проби и лабораторен анализ) на качеството на питейните води - във всички населени места в страната при “крайния консуматор”, както и на сурова вода от водоизточниците за питейнобитово водоснабдяване, вода на различни етапи на обработката и доставянето й към “крайния консуматор”, вода от самостоятелно водоснабдени обекти, вода от “обществени местни водоизточници”. РЗИ имат задължение да извършват минимум 50 % от пълния обем изследвания, които трябва да се извършват от водоснабдителните дружества.
 • Контрол (проверки) на санитарно-хигиенното състояние на обектите и съоръженията за централно питейно-битово водоснабдяване водоизточници, водовземни съоръжения, санитарно-охранителни зони (СОЗ), пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), хлораторни и други станции за дезинфекция на водата, резервоари, самостоятелно водоснабдени обекти, “обществени местни водоизточници” и др., както и на зоните за къпане и др.;
 • Съгласуване на проектни документации за санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно – битови цели и на проектни документации на водоснабдителни съоръжения и мрежи, участие в приемателни комисии за такива обекти.
 • Предприемане на административно-наказателни (предписания, актове,наказателни постановления, заповеди за спиране, имуществени санкции,отстраняване от работа и т.н.) и други мерки при установяване на несъответствия в качеството на питейната вода и нарушения на санитарно-хигиенните изисквания към водоизточниците, водоснабдителните обекти и съоръжения, санитарно- охранителните зони, зоните за къпане и др.;
 • Проучване и анализ на проблемите с питейната вода и водите за къпане, участие в изготвяне на проекти и програми за решаването им.
 • Извършване на платени анализи на питейни води по искане на физически и юридически лица.

 

 

ВИК ОПЕРАТОР

Компетенции:

 • Експлоатацията, поддръжката на ВиК мрежи и съоръжения, вкл.:
 • Осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода;
 • Предприемат всички необходими действия, за да не се допусне вторично влошаване на качеството на питейната вода при ремонт на водоснабдителни системи, режимно водоснабдяване и при пускане в експлоатация на нови водоизточници.
 • Извършване на постоянен и периодичен мониторинг по показателите за качество на питейната вода.

 

ПОТРЕБИТЕЛ

 

 • Подава сигнали за нарушения в качеството на получаваната услуга.

Потърсете в сайта