ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ

Дата на публикуване: 19.01.2023 13:55

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

О Б Я В А

Уведомявам отново собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус”, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП≡км 139+340 по техн. проект от 2018 г. (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път  III-301), в землищата на с. Дренов, с. Владиня,                        с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, на територията на област Ловеч, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД   по сметката на Областна администрация – гр. Ловеч полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 531 от 22.07.2021 г. на Министерския съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт - РМС № 531/22.07.2021 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

За целта е необходимо:

Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, следните документи:

І. За физически лица:

 1. Заявление – Образец № 1;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;

Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

 1. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
 2. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
 3. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
 1. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (Образец № 3)

Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

ІІ. За юридически лица:

 1. Заявление– Образец № 2;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

Документите по образец са достъпни на https://www.lovech.government.bg, Сектор: ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ.


***

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ  НА  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

О Б Я В А

Уведомявам отново собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък с обхват от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен““ в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, на територията на област Ловеч, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – гр. Ловеч полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 508 от 26.08.2019г.  на Министерски съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт -  РМС № 508/26.08.2019 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

За целта е необходимо:

Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43 следните документи:

І. За физически лица:

 1. Заявление – Образец № 1;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;

Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

 1. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
 2. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
 3. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
 1. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (Образец № 3)

Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

ІІ. За юридически лица:

 1. Заявление– Образец № 2;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

Документите по образец са достъпни на https://www.lovech.government.bg, Сектор: ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ.


***

ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ  НА  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

О Б Я В А

 Уведомявам отново собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260“ в землищата на гр. Угърчин, с. Каленик, с. Орляне, с. Радювене и с. Лисец на територията на област Ловеч, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД  по сметката на Областна администрация – гр. Ловеч полагащите им се парични обезщетения, постановени с влезлите в сила Решения на Министерски съвет с номера: № 142 от 02.03.2020 г. и № 405 от 18.06.2020 г. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителните актове - РМС № 142/02.03.20 г. и № 405/18.06.20 г. са влезли в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

За целта е необходимо:

Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, следните документи:

І. За физически лица:

 1. Заявление – Образец № 1;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;

Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

 1. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
 2. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
 3. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
 1. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (Образец № 3)

Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

ІІ. За юридически лица:

 1. Заявление– Образец № 2;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

Документите по образец са достъпни на https://www.lovech.government.bg, Сектор: ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ.


***

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

О Б Я В А

 Уведомявам отново собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус”, участък от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. Боаза и п.в. Дерманци“, в землищата на с. Дерманци, с. Торос, с. Пещерна, с. Български извор и   с. Брестница, на територията на област Ловеч, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД  по сметката на Областна администрация – гр. Ловеч полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 671 от 12.11.2019 г. на Министерския съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт - РМС № 671/12.11.2019 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

За целта е необходимо:

Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, следните документи:

І. За физически лица:

 1. Заявление – Образец № 1;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;

Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

 1. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
 2. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
 3. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
 1. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (Образец № 3)

Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

ІІ. За юридически лица:

 1. Заявление– Образец № 2;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

Документите по образец са достъпни на https://www.lovech.government.bg, Сектор: ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ.

 

***

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

О Б Я В А

Уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус”, участък 1 обхват  от км 78+884 до км 87+800, в землищата на с. Брестница и гр. Ябланица, област Ловеч.“, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – гр. Ловеч полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 399 от 20 юли 2017 г. на Министерския съвет на Република България. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт - РМС № 399/20.07.2017 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.

За целта е необходимо:

Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, следните документи:

І. За физически лица:

 1. Заявление – Образец № 1;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;

Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

 1. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
 2. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
 3. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
 1. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (Образец № 3)

Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

ІІ. За юридически лица:

 1. Заявление– Образец № 2;
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Скица на имота;
 2. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
 4. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

Документите по образец са достъпни на https://www.lovech.government.bg, Сектор: ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ.

 

***

О Б Я В А

Във връзка чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение № 794 от 16 ноември 2021 г. на Министерски съвет на Република България в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, ще се приемат документи, доказващи правото на собственост върху имотите, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на територията на област Ловеч, за изплащане на паричното обезщетение, определено в горецитираното решение.

За целта собствениците на отчуждените имоти следва да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч следните документи:

 1. Заявление – Образец № 1.
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие).

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Актуална скица на имота (оригинал).
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие).
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал).
 4. Изрично нотариално заверено пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или;

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците.

Забележка към т. 6: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

 1. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал).
 2. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал).
 3. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал).
 1. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (примерен образец № 2 - попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника);
 1. Декларация, че не е обжалвано Решение № 794/16.11.2021 г. на Министерски съвет за отчуждаване на имота/имотите (примерен образец № 3- попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника);
 2. Заверен препис от влязло в сила решение на съда, в случай че Решение № 794/16.11.2021 г. на Министерски съвет е било обжалвано.

 

ІІ. За юридически лица:

 1. Заявление– Образец № 1.
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие).

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Актуална скица на имота (оригинал).
 2. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал).
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал).
 4. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал).
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

-------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771.67 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на територията на област Ловеч и област Велико Търново, подробно описани в
Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г.
Приложение към т. 1 на Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.


-----------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път ІІ-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-301), на територията на община Плевен, област Плевен и община Ловеч, област Ловеч, подробно описани в
Решение № 531 на Министерския съвет от 2021 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обява за приемане на документи за изплащане на парично обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на обект Автомагистрала „Хемус“ за решение № 531 от 22 юли 2021 г. на Министерски съвет на Република България

 

Образец 1 - Заявление за физически и юридически лица

Образец 2 - Декларация за обработване на лични данни

Образец 3 - Декларация за обжалване

Образец 4 - Пълномощно

---------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч, подробно описани в Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.
С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:
Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.
Приложение към Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.


------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч, подробно описани в Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:
Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
Приложение към Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
Обявление и указания за необходимите документи
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4


------------------------------------------------------------------------------

С Решение № 671 на Министерски съвет от 12.11.2019 г. е постановено отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Автомагистрала „Хемус", участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза" и пътен възел „Дерманци", подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Обезщетяване за имоти, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък с обхват от км 122+260 до км 139+340“ в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, област Ловеч.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, на територията на областите Ловеч и Плевен, подробно описани в Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2 

„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“, част от който е и Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:

1.    Обявление

2.    Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет

3.    Таблица на имотите и съответните парични обезщетения

 
------------------------------------------------------------------------------
 
Обезщетяване за имоти, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък 1 с обхват от км 78+884 до км. 87+800“ в землищата на гр. Ябланица и с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч"

Наименование Брой тегления
794_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx 1862 Изтегли документ с име "794_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx"
794_Образец 3 Декларация за обжалване.docx 1322 Изтегли документ с име "794_Образец 3 Декларация за обжалване.docx"
794_Образец 4 Пълномощно.docx 1574 Изтегли документ с име "794_Образец 4 Пълномощно.docx"
794_ Образец 1 Заявление.docx 1484 Изтегли документ с име "794_ Образец 1 Заявление.docx"
531_Образец 3 Декларация за обжалване.docx 1760 Изтегли документ с име "531_Образец 3 Декларация за обжалване.docx"
531_Образец 4 Пълномощно.docx 2106 Изтегли документ с име "531_Образец 4 Пълномощно.docx"
531_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx 2160 Изтегли документ с име "531_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx"
531_ОБЯВА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ.pdf 2257 Изтегли документ с име "531_ОБЯВА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ.pdf"
531_ Образец 1 Заявление.docx 2618 Изтегли документ с име "531_ Образец 1 Заявление.docx"
Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г..pdf 1924 Изтегли документ с име "Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г..pdf"
21RH794pr.xls 2401 Изтегли документ с име "21RH794pr.xls"
Решение 671 - Образец 2.doc 1612 Изтегли документ с име "Решение 671 - Образец 2.doc"
Решение 508 - Образец 2.doc 1401 Изтегли документ с име "Решение 508 - Образец 2.doc"
Решение 671 - Образец 1.doc 1501 Изтегли документ с име "Решение 671 - Образец 1.doc"
Решение 142 - Образец 1.docx 1927 Изтегли документ с име "Решение 142 - Образец 1.docx"
Решение 508 - Образец 1.doc 1592 Изтегли документ с име "Решение 508 - Образец 1.doc"
АМ_Хемус_лот_4_РМС.pdf 2345 Изтегли документ с име "АМ_Хемус_лот_4_РМС.pdf"

Потърсете в сайта