ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ

Дата на публикуване: 21.06.2022 14:10

 

О Б Я В А

Във връзка чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение № 794 от 16 ноември 2021 г. на Министерски съвет на Република България в Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, ще се приемат документи, доказващи правото на собственост върху имотите, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на територията на област Ловеч, за изплащане на паричното обезщетение, определено в горецитираното решение.

За целта собствениците на отчуждените имоти следва да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Ловеч следните документи:

 1. Заявление – Образец № 1.
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие).

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Актуална скица на имота (оригинал).
 2. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие).
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията гр. Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал).
 4. Изрично нотариално заверено пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или;

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците.

Забележка към т. 6: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

 1. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал).
 2. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал).
 3. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал).
 1. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (примерен образец № 2 - попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника);
 1. Декларация, че не е обжалвано Решение № 794/16.11.2021 г. на Министерски съвет за отчуждаване на имота/имотите (примерен образец № 3- попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника);
 2. Заверен препис от влязло в сила решение на съда, в случай че Решение № 794/16.11.2021 г. на Министерски съвет е било обжалвано.

 

ІІ. За юридически лица:

 1. Заявление– Образец № 1.
 2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие).

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

 1. Актуална скица на имота (оригинал).
 2. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал).
 3. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Ловеч, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал).
 4. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал).
 5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

-------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡ км 190+771.67 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на територията на област Ловеч и област Велико Търново, подробно описани в
Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г.
Приложение към т. 1 на Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.


-----------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път ІІ-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-301), на територията на община Плевен, област Плевен и община Ловеч, област Ловеч, подробно описани в
Решение № 531 на Министерския съвет от 2021 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обява за приемане на документи за изплащане на парично обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на обект Автомагистрала „Хемус“ за решение № 531 от 22 юли 2021 г. на Министерски съвет на Република България

 

Образец 1 - Заявление за физически и юридически лица

Образец 2 - Декларация за обработване на лични данни

Образец 3 - Декларация за обжалване

Образец 4 - Пълномощно

---------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч, подробно описани в Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.
С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:
Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.
Приложение към Решение № 405 на Министерския съвет от 2020 г.


------------------------------------------------------------------------------

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч, подробно описани в Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:
Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
Приложение към Решение № 142 на Министерския съвет от 2020 г.
Обявление и указания за необходимите документи
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4


------------------------------------------------------------------------------

С Решение № 671 на Министерски съвет от 12.11.2019 г. е постановено отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Автомагистрала „Хемус", участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза" и пътен възел „Дерманци", подучастъци от км 87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Обезщетяване за имоти, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък с обхват от км 122+260 до км 139+340“ в землищата на с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, област Ловеч.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, на територията на областите Ловеч и Плевен, подробно описани в Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2 

„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“, част от който е и Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи:

1.    Обявление

2.    Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет

3.    Таблица на имотите и съответните парични обезщетения

 
------------------------------------------------------------------------------
 
Обезщетяване за имоти, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък 1 с обхват от км 78+884 до км. 87+800“ в землищата на гр. Ябланица и с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч"

Наименование Брой тегления
794_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx 152 Изтегли документ с име "794_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx"
794_Образец 3 Декларация за обжалване.docx 144 Изтегли документ с име "794_Образец 3 Декларация за обжалване.docx"
794_Образец 4 Пълномощно.docx 178 Изтегли документ с име "794_Образец 4 Пълномощно.docx"
794_ Образец 1 Заявление.docx 184 Изтегли документ с име "794_ Образец 1 Заявление.docx"
531_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx 648 Изтегли документ с име "531_Образец 2 Декларация по ЗЗЛД.docx"
531_ Образец 1 Заявление.docx 813 Изтегли документ с име "531_ Образец 1 Заявление.docx"
531_Образец 3 Декларация за обжалване.docx 553 Изтегли документ с име "531_Образец 3 Декларация за обжалване.docx"
531_Образец 4 Пълномощно.docx 614 Изтегли документ с име "531_Образец 4 Пълномощно.docx"
531_ОБЯВА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ.pdf 705 Изтегли документ с име "531_ОБЯВА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ.pdf"
Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г..pdf 580 Изтегли документ с име "Решение № 794 на Министерския съвет от 2021 г..pdf"
21RH794pr.xls 786 Изтегли документ с име "21RH794pr.xls"
Решение 508 - Образец 2.doc 357 Изтегли документ с име "Решение 508 - Образец 2.doc"
Решение 671 - Образец 1.doc 380 Изтегли документ с име "Решение 671 - Образец 1.doc"
Решение 508 - Образец 1.doc 453 Изтегли документ с име "Решение 508 - Образец 1.doc"
Решение 142 - Образец 1.docx 470 Изтегли документ с име "Решение 142 - Образец 1.docx"
Решение 671 - Образец 2.doc 432 Изтегли документ с име "Решение 671 - Образец 2.doc"
АМ_Хемус_лот_4_РМС.pdf 926 Изтегли документ с име "АМ_Хемус_лот_4_РМС.pdf"

Потърсете в сайта