ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ

Дата на публикуване: 11.01.2023 14:40
Заповед за определяне цената за 1 декар компенсационно залесяване за 2023 г.

Заповед № РД-08-103/02.12.2022 г. за учредяване на еднократно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти – държавна собственост


Заповед № РД-07-192/08.11.2022 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 735 от 27.10.2022 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД-08-63 от 25-07-2022 за учредяване на еднократно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – частна държавна собственост


Заповед № РД-07-98/15.06.2022 г. - Областен управител Ловеч назначава Първолетка Костадинова Радоева за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Златна Панега, община Ябланица, за периода от края на мандата на настоящия кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство


Заповед № РД-07-97/08.06.2022 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 706 от 26.05.2022 г. за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен


Заповед № РД-07-95/03.06.2022 г. за предприемане на дейности по пожарообезопасяване на жътвената кампания през 2022 г.


Заповед № РД-07-78/05.05.2022 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 608 от 21.04.2022 г. и Решение № 621 от 03.05.2022 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Със Заповед № РД-08-29 от 06.04.2022 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Северина Петрова Георгиева от гр. Ловеч  възмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 43952.202.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Водопроводно отклонение за новообразуван ПИ с идентификатор 43952.517.92, местност „Липака“, землище на гр. Ловеч, община Ловеч“


Заповед № РД-07-52/23.03.2022 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места


Заповед № РД-08-09/03.02.2022 г. за учредяване на еднократно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – публична държавна собственост


Заповед № РД-07-162/05.11.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 495/28.10.2021 г. и Решение № 496/28.10.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Троян


Заповед № РД-07-142/13.10.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 475/30.09.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД-07-115/12.08.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 434/29.07.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД-07-113/11.08.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 422/29.07.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед РД-08-79 от 22 юли 2021 г. - Областният управител разпореди изземане на неправомерно завладян държавен имот край язовир Сопот


Заповед № РД-07-102/07.07.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 414/24.06.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД-08-70 от 17.06.2021 г. на Областен управител на област Ловеч за учредяване на „БТК“ ЕАД /Виваком/ безвъзмездно право на преминаване през поземлени имоти – публична държавна собственост


Заповед № РД-07-91/16.06.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 256/31.05.2021 г. и Решение № 257/31.05.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет - Луковит


Заповед № РД-07-83/07.06.2021 г. - Областният управител разпореди противопожарни мерки за жътвената кампания


Заповед № РД-07-32/01.04.2021 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места


Със Заповед № РД-08-40 от 22.03.2021 г. от Временно изпълняващ длъжността Областен управител на област Ловеч се учредява на „БТК“ ЕАД /Виваком/ безвъзмездно право на преминаване през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 43952.502.1066, 43952.502.140 и 43952.502.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ловеч, за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5289, УПИ VII, кв. 9108 – Северна промишлена зона гр. Ловеч“.


Заповед № РД-07-06/11.02.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 292/28.01.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД 49-401/23.12.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване


Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците


Заповед № РД-07-36/16.04.2020 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 98/31.03.2020 г. за ново обсъждане в Общински съвет - Тетевен


Заповед № РД-07-34/09.04.2020 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места, следствие на бързото затопляне на времето


Заповед № РД-07-16/10.03.2020 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 44/27.02.2020 г. за ново обсъждане в Общински съвет – Ябланица


Заповед № РД-07-1/07.01.2020 г. - Областен управител Ловеч одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП „4“, находящи се в с. Гумощник, общ. Троян“ по трасе на територията на община Априлци и община Троян, област Ловеч с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
 
 
 
 
 
 
 
 
Заповед № РД-07-117/30.07.2019 г. - Областен управител Ловеч разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК 130277958, с адрес на управление гр. София 1784, СО р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, да възложи изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП „4“, находящи се в с. Гумощник, общ. Троян“ по трасе на територията на община Априлци и община Троян, област Ловеч
 
 
 
 
 
 
 
 
Разрешение за строеж № 1/01.08.2018 г. - Областен управител Ловеч разрешава да извършат предвидените в инвестиционния проект строително монтажни дейности по реконструкция на строеж: Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/ „Черни Вит-Луковит”, I-етап/ магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/, с местоположение на територията на общините Тетевен и Ябланица, кметства съответно с. Гложене и с. Брестница
 
 
 
 
Заповед № РД-07-39/27.03.2018 г. - Областен управител Ловеч одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект „Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет“ на територията на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч с възложител „ЕТА-Желева“ ЕООД, гр. София
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заповед № РД-07-2/06.01.2017 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 203 oт 22.12.2016 г.
 

Наименование Брой тегления
Zapoved1_2023.pdf 1 Изтегли документ с име "Zapoved1_2023.pdf"
Заповед РД-08-103 от 02-12-2022.pdf 91 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-103 от 02-12-2022.pdf"
Заповед РД-07-192 от 08-11-2022.pdf 375 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-192 от 08-11-2022.pdf"
Заповед РД-08-63 от 25-07-2022.pdf 978 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-63 от 25-07-2022.pdf"
Заповед РД-07-98 от 15-06-2022.pdf 1102 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-98 от 15-06-2022.pdf"
Заповед РД-07-97 от 08-06-2022.pdf 909 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-97 от 08-06-2022.pdf"
Заповед жътвена кампания 2022 г.pdf 1086 Изтегли документ с име "Заповед жътвена кампания 2022 г.pdf"
Заповед РД-07-78 от 05-05-2022.pdf 2030 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-78 от 05-05-2022.pdf"
Заповед РД-08-29 от 06-04-2022 г.pdf 1365 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-29 от 06-04-2022 г.pdf"
Заповед пожароопасен сезон 2022 г.pdf 1807 Изтегли документ с име "Заповед пожароопасен сезон 2022 г.pdf"
Заповед за учредяване право на прокарване за Кооперация Зеленка.pdf 876 Изтегли документ с име "Заповед за учредяване право на прокарване за Кооперация Зеленка.pdf"
Заповед РД-07-162 от 05.11.2021 г.pdf 1926 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-162 от 05.11.2021 г.pdf"
Заповед РД-07-142 от 13.10.2021 г. .pdf 1942 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-142 от 13.10.2021 г. .pdf"
Заповед РД-07-115 от 12.08.2021 г..pdf 1524 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-115 от 12.08.2021 г..pdf"
Заповед РД-07-113 от 11.08.2021 г..pdf 1681 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-113 от 11.08.2021 г..pdf"
Заповед РД-08-79 от 22 юли 2021 г..pdf 1824 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-79 от 22 юли 2021 г..pdf"
Заповед РД-07-102 от 07.07.2021 г..pdf 1564 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-102 от 07.07.2021 г..pdf"
Заповед РД-08-70 от 17.06.2021 г. за учредяване право на БТК.pdf 1754 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-70 от 17.06.2021 г. за учредяване право на БТК.pdf"
Заповед РД-07-91 от 16.06.2021 г..pdf 1395 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-91 от 16.06.2021 г..pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ 2021.pdf 1198 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ 2021.pdf"
Заповед пожароопасен сезон 2021.pdf 1955 Изтегли документ с име "Заповед пожароопасен сезон 2021.pdf"
Заповед РД-08-40 от 22-03-2021 учредяване право БТК.pdf 1281 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-40 от 22-03-2021 учредяване право БТК.pdf"
Заповед РД-07-06 от 11 февр 2021 г.pdf 1797 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-06 от 11 февр 2021 г.pdf"
Заповед № РД-07-16/10.03.2020 г. 1695 Изтегли документ с име "Заповед № РД-07-16/10.03.2020 г."
Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците 1786 Изтегли документ с име "Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците"

Потърсете в сайта