ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Дата на публикуване: 18.01.2022 14:00
ВИКТОР СТОЙЧЕВ
Областен управител на област ЛовечДата на раждане: 2 юли 1973 г.
Професия: икономист
Образование: магистър по икономика и управление на индустрията от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, следдипломна квалификация по управление на администрацията
Професионален път: данъчен инспектор в НАП (1996 - 1997), финансов ревизор в НОИ (1997 - 1998), ръководител-сектор „Регистрация и осъществяване на дейността по ДОО“ в ТП на НОИ – Ловеч (1998 - 2006), заместник териториален директор в ТД на НАП – Ловеч (2006 - 2010), началник-отдел „Услуги за клиента“ и и.д. директор на офиса в Ловеч на ТД на НАП – Велико Търново (2010 - 2011), директор на офиса на НАП в Ловеч (2011 - 2019), финансов контрольор в Областна администрация (2020 - 2021), ръководител на Областна пощенска станция – Ловеч (2021).
Общински съветник в общински съвет – Ловеч (2015-2018; 2019-2022).

Email: governor@lovech.government.bg

Телефон: (068) 600 003
Факс: (068) 600 166
Стая: 102


 

Под прякото ръководство и контрол на ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ са дейностите, свързани с :
 • Областна администрация;
 • Регионални служби и международно сътрудничество;
 • Икономика – държавен и частен сектор. Малки и средни предприятия. Възможности за инвестиране и развитие. Програми и проекти;
 • Гори, земеделие и екология;
 • Работа с младежта и спорта;
 • Проблеми по регионалното развитие, подготовка и реализация на общинските и областните планове и стратегии;
 • Координация и взаимодействие между органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации;
 • Управление и стопанисване на държавната собственост, разпоредителни сделки с  държавната собственост;
 • Инвестиционна политика;
 • Отбранително-мобилизационна подготовка, Гражданска защита и опазване на обществения ред;
 • Реституция, приватизация и обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
 • Информационна политика и работа със средствата за масова информация;
 • Дейности по контрол.


Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
/чл. 142 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

      Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

     Областният управител се назначава от Министерския съвет.
/чл. 143 от Контунцията на Република България във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за администрацията/

      Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
/чл. 143 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

      Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт.
/чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за администрацията/

      Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
/чл. 29, ал. 1 от Закона за администрацията/

      При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
/чл. 4, ал. 2 от Устройствен правилник на областните администрации/

      Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка.
/чл. 57, ал. 2 от Закона за администрацията/
***

Потърсете в сайта