НОРМАТИВНА БАЗА

Дата на публикуване: 25.07.2020 23:35

 

 • Закон за водите /ЗВ/
 • Правилник за дейността на Асоциациите по ВиК /ПОДАВиК/
 • Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/
 • Закон за опазване на околната среда /ЗООС/
 • Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/
 • Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги /НРКВКУ/
 • Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води
 • Наредба № 3/2000 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използувани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
 • Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите
 • НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
 • Наредба № 12/2002 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
 • Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
 • Наредба за ползването на повърхностни води
 • Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги
 • Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека
 • Директива 76/464/ЕЕС за емитиране на опасни вещества
 • Директива 96/61/EC за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
 • Рамкова директива 2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите)
 • Директива 91/271/ЕИО (Директива за ГПСОВ) за пречистването на градските отпадъчни води

Потърсете в сайта