ТЪРГОВЕ И ОБЯВИ

Дата на публикуване: 01.12.2022 16:20
Заповед № РД-08-99/30.11.2022 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: стая № 201 с площ от 35 кв. м, находяща се на ІІ-ри етаж в административна сграда в гр. Ловеч на ул. „Хан Кубрат” № 10, с предназначение: за стопанска дейност

Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост,  гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“ № 10, стая № 201 с площ от 35 кв. м., с предназначение: за стопанска дейност


СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Заповед № РД-08-69/29.08.2022 г. за определяне купувач на имот – частна държавна собственост, находящ се в град Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, „Пладнището“ № 4, с площ 171 кв.м


Покана за предоставяне на оферти за доставка на горива за нуждите на Областна администрация Ловеч, чрез карти за безналично плащане


Заповед № РД-08-55 от 29.06.2022 г. - Областният управител на област Ловеч открива процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, „Пладнището“ № 4, съставляващ самостоятелен обект в сграда


Покана за представяне на оферта за застраховане на 2 (два) броя сгради и дълготрайни материални активи


Заповед № РД-08-39/31.05.2022 г. за определяне наемател на имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24, с предназначение: за поставяне на 1 брой банкомат


Заповед № РД-08-38/31.05.2022 г. за определяне наемател на имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 43, с предназначение: за поставяне на 1 брой вендинг автомат за кафе и топли напитки


Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ловеч, с предназначение: за стопанска дейност (за ремонтна работилница)


Заповед № РД-08-36/10.05.2022 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 73198.504.389 по КККР на гр. Троян с площ от 409 кв. м.


Със заповеди №№ РД-08-34/19.04.2022 г. и РД-08-35/19.04.2022 г. Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти


Заповед № РД-08-31 от 11.04.2022 г. - Областният управител на област Ловеч открива процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Тетевен


Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Троян, с предназначение: за стопанска дейност (за паркинг)


Заповед № РД-08-28/05.04.2022 г. за определяне наемател на имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда Дом „Преслав“ с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24, с предназначение: за поставяне на 1 брой вендинг автомат за кафе и топли напитки


Заповед № РД-08-27/31.03.2022 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: помещение с площ от 94 кв. м, находящо се в приземен етаж в административна сграда с адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 10, с предназначение: за стопанска дейност


Заповед № РД-08-23/14.03.2022 г. за определяне купувач на имот – частна държавна собственост, актуван с АДС № 3151 от 14.08.2020 г., находящ се в село Ъглен, община Луковит, област Ловеч


Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – държавна собственост, находящи се в гр. Троян и гр. Ловеч, с предназначение: за стопанска дейност


Покана за представяне на оферта за услуга с предмет „Извършване на охранителна дейност и осъществяване на контролно-пропускателен режим на сградата на Областна администрация Ловеч“

Образец на ценово предложение – Приложение № 1

Заповед № РД-08-131/13.12.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот в село Ъглен, община Луковит


Заповед № РД-08-129/07.12.2021 г. за определяне купувач на имот – частна държавна собственост,  актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3153 от 14.08.2020 г., находящ се в село Микре, община Угърчин, област Ловеч


Заповед № РД-08-119/25.11.2021 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: стая № 203 с площ от 79 кв. м, находяща се на ІІ-ри етаж в административна сграда на ул. „Хан Кубрат” № 10 в гр. Ловеч


Заповед № РД-08-120/25.11.2021 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: стая № 204 с площ от 53 кв. м, находяща се на ІІ-ри етаж в административна сграда на ул. „Хан Кубрат” № 10 в гр. Ловеч

Заповед № РД-08-121/25.11.2021 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: стая № 205 с площ от 53 кв. м, находяща се на ІІ-ри етаж в административна сграда на ул. „Хан Кубрат” № 10 в гр. Ловеч

Заповед № РД-08-122/25.11.2021 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: стая № 206 с площ от 53 кв. м, находяща се на ІІ-ри етаж в административна сграда на ул. „Хан Кубрат” № 10 в гр. Ловеч

Областният управител на област Ловеч прекратява процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в село Ъглен, община Луковит, област Ловеч, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 85010.176.230, с площ 1 120 кв.м, незастроен, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3151/14.08.2020 г.


Заповед № РД-08-113/03.11.2021 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: помещение с площ от 68 кв. м., находящо се на партерен етаж в административна сграда в гр. Луковит


Заповед № РД-08-112/29.10.2021 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ: помещение с площ от 85 кв. м., находящо се на І-ви етаж в двуетажна сграда в с. Градежница, община Тетевен


Заповед № РД-08-111/28.10.2021 г. за определяне купувач на имот - частна държавна собственост в с. Ъглен, община Луковит


Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна държавна собственост, находящи се на ІІ-ри етаж в административна сграда в гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“ № 10, с предназначение: за стопанска дейност


Областният управител на област Ловеч открива процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в село Микре, община Угърчин, област Ловеч, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48060.41.62, с площ 5 999 кв.м, незастроен, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС)  № 3153/14.08.2020 г. 


Областният управител на област Ловеч открива процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в село Ъглен, община Луковит, област Ловеч, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 85010.176.230, с площ 1 120 кв.м, незастроен, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3151/14.08.2020 г.


Областният управител на област Ловеч открива процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в село Ъглен, община Луковит, област Ловеч, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 85010.175.190, с площ 2 880 кв.м, заедно с попадащите в него 4 (четири) сгради


Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, представляващ помещение с площ от 68 кв. м. на партерен етаж в сграда на ул. „Милин камък“ № 2 в гр. Луковит


Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост за стопанска дейност в с. Градежница, общ. Тетевен, представляващ помещение с площ 85 кв. м. на І-ви етаж в сграда на ул. „Иван Вазов“ № 132


Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна държавна собственост, находящи се на ІІ-ри етаж в административна сграда в гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“ № 10, с предназначение: за стопанска дейност


ОБЯВА за обществеността


Заповед № РД-08-73/01.07.2021 г. за определяне наемател на имот – публична държавна собственост, представляващ: помещение с площ от 8 кв. м., находящо се на партерен етаж в административна сграда Дом „Преслав“ гр. Ловеч


До застрахователите – отговор на запитване


Покана за представяне на оферта за застраховане на 2 (два) броя сгради и дълготрайни материални активи


Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в административна сграда Дом „Преслав“ с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24, с площ от 8 кв. м., на партерен етаж в сградата, за извършване на дейност в полза на социално слаби групи хора и хора с увреждания


Заповед № РД-08-63/12.05.2021 г. за определяне наемател на имот – частна държавна собственост за стопанска дейност в гр. Троян


Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна държавна собственост, находящи се на ІІ-ри етаж в административна сграда в гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат“ № 10, с предназначение: за стопанска дейност


Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост за стопанска дейност в гр. Троян


Заповед № РД-08-33/26.02.2021 г. за определяне купувач на имот - частна държавна собственост в с. Малка Желязна, общ. Тетевен


Заповед № РД-08-16/15.01.2021 г. за откриване процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост в с. Малка Желязна, общ. Тетевен


Заповед № РД-08-114/10.12.2020 г. за определяне наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в сградата на Областна администрация Ловеч


Заповед № РД-08-113/10.12.2020 г. за определяне наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда Дом „Преслав“


Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост за поставяне на вендинг автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки(03.11.2020)


Заповед № РД-08-68/28.07.2020 г. за определяне купувач на имот – частна държавна собственост, в управление на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“


Обявление за издадено разрешение за строеж


Заповед № РД-08-59/07.07.2020 г. за определяне наемател на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в административна сграда Дом „Преслав“ с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24,с площ от 350 кв. м. и предназначение: за културна и обществена дейност, киносалон
(08.07.2020)

Покана: Областна администрация Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, организира избор за оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за правоспособност на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти – държавна собственост (земя и сгради) при провеждане на търгове за отдаване под наем и за продажба.
(12.06.2020)

Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в административна сграда Дом „Преслав“ с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24,с площ от 350 кв. м. и предназначение: за културна и обществена дейност, киносалон 
(03.06.2020)

Заповед № РД-08-41/20.05.2020 г. за определяне наемател на част от имот – публична държавна собственост, представляващ Механа „Вароша“
(21.05.2020)

Заповед № РД-08-39/18.05.2020 г. за определяне наемател на част от имот – частна държавна собственост за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки
(18.05.2020)

Заповед № РД-08-33/12.05.2020 г. за определяне наемател на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в административна сграда Дом „Преслав“
(12.05.2020)

Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващ Механа „Вароша“
(15.04.2020)

Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки
(30.03.2020)

Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в административна сграда Дом „Преслав“
(23.03.2020)

Заповед № РД-08-84/12.11.2019 г. за определяне наемател на част от имот – публична държавна собственост, представляващ: Механа „Вароша“
(12.11.2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост за поставяне на вендинг автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки в сгради – държавна собственост(10.03.2017)

Заповед № РД-08-2/04.01.2017 г. за определяне купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 3 307 кв.м – незастроен, в гр. Угърчин(05.01.2017)
 

Наименование Брой тегления
Заповед РД-08-99 от 30-11-2022.pdf 121 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-99 от 30-11-2022.pdf"
обява Метрология ст. 201.pdf 679 Изтегли документ с име "обява Метрология ст. 201.pdf"
списък на свободни имоти 2022.pdf 664 Изтегли документ с име "списък на свободни имоти 2022.pdf"
Заповед РД-08-69 от 29-08-2022.pdf 1346 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-69 от 29-08-2022.pdf"
Покана до заинтересованите страни.pdf 1510 Изтегли документ с име "Покана до заинтересованите страни.pdf"
Заповед РД-08-55 от 29-06-2022.pdf 1231 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-55 от 29-06-2022.pdf"
Покана до застрахователи юни 2022.pdf 1817 Изтегли документ с име "Покана до застрахователи юни 2022.pdf"
Заповед РД-08-39 от 31-05-2022.pdf 1880 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-39 от 31-05-2022.pdf"
Заповед РД-08-38 от 31-05-2022.pdf 1342 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-38 от 31-05-2022.pdf"
Обява търг Ловеч ремонтна работилница.pdf 2129 Изтегли документ с име "Обява търг Ловеч ремонтна работилница.pdf"
Заповед РД-08-36 от 10-05-2022.pdf 1348 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-36 от 10-05-2022.pdf"
обява 2 бр. търгове Лч 19-04-2022.pdf 1003 Изтегли документ с име "обява 2 бр. търгове Лч 19-04-2022.pdf"
Заповед РД-08-31 от 11-04-2022.pdf 2129 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-31 от 11-04-2022.pdf"
Обява търг Троян паркинг.pdf 2861 Изтегли документ с име "Обява търг Троян паркинг.pdf"
Заповед РД-08-28 от 05-04-2022.pdf 1872 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-28 от 05-04-2022.pdf"
Заповед РД-08-27 от 31-03-2022.pdf 2012 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-27 от 31-03-2022.pdf"
Заповед РД-08-23 от 14-03-2022 г.pdf 2052 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-23 от 14-03-2022 г.pdf"
обява 3 бр. търгове Троян и Лч 16022022.pdf 1239 Изтегли документ с име "обява 3 бр. търгове Троян и Лч 16022022.pdf"
Приложение 1 ЦО.docx 1916 Изтегли документ с име "Приложение 1 ЦО.docx"
Покана - ohrana.pdf 1014 Изтегли документ с име "Покана - ohrana.pdf"
Заповед РД-08-131 от 13.12.2021 г..pdf 1469 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-131 от 13.12.2021 г..pdf"
търг Микре.pdf 1611 Изтегли документ с име "търг Микре.pdf"
зап. РД-08-121.pdf 1627 Изтегли документ с име "зап. РД-08-121.pdf"
зап. РД-08-122.pdf 2195 Изтегли документ с име "зап. РД-08-122.pdf"
зап. РД-08-120.pdf 1886 Изтегли документ с име "зап. РД-08-120.pdf"
зап. РД-08-119.pdf 1682 Изтегли документ с име "зап. РД-08-119.pdf"
Заповед прекратяване ел. търг.pdf 1571 Изтегли документ с име "Заповед прекратяване ел. търг.pdf"
зап. № РД-08-113.pdf 2266 Изтегли документ с име "зап. № РД-08-113.pdf"
запповед РД-08-112 2021.pdf 2157 Изтегли документ с име "запповед РД-08-112 2021.pdf"
Купувач Ъглен.pdf 2995 Изтегли документ с име "Купувач Ъглен.pdf"
обява стаи Метрология 2.pdf 1464 Изтегли документ с име "обява стаи Метрология 2.pdf"
1- Заповед - Aglen -190.pdf 1384 Изтегли документ с име "1- Заповед - Aglen -190.pdf"
2- Zap-Aglen -230.pdf 1549 Изтегли документ с име "2- Zap-Aglen -230.pdf"
3- Zap-Mikre.pdf 1165 Изтегли документ с име "3- Zap-Mikre.pdf"
обява търг Луковит.pdf 2144 Изтегли документ с име "обява търг Луковит.pdf"
обява търг Градежница.pdf 2439 Изтегли документ с име "обява търг Градежница.pdf"
OBYAVA 12-08-2021.pdf 2188 Изтегли документ с име "OBYAVA 12-08-2021.pdf"
Обява за обществеността.pdf 2143 Изтегли документ с име "Обява за обществеността.pdf"
заповед РД-08-73 от 01.07.2021 за определяне на наемател на имот държавна собственост.pdf 1526 Изтегли документ с име "заповед РД-08-73 от 01.07.2021 за определяне на наемател на имот държавна собственост.pdf"
до застрахователите – отговор на запитване.pdf 2177 Изтегли документ с име "до застрахователите – отговор на запитване.pdf"
Покана застрахователи.pdf 1727 Изтегли документ с име "Покана застрахователи.pdf"
обява търг 8 кв. м..pdf 1150 Изтегли документ с име "обява търг 8 кв. м..pdf"
зап. РД-08-63.pdf 2074 Изтегли документ с име "зап. РД-08-63.pdf"
Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем - обява 16-04-2021.pdf 1982 Изтегли документ с име "Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем - обява 16-04-2021.pdf"
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост за стопанска дейност в гр. Троян 2220 Изтегли документ с име "търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост за стопанска дейност в гр. Троян"
Заповед № РД-08-33/26.02.2021 г. 2325 Изтегли документ с име "Заповед № РД-08-33/26.02.2021 г."
auction M Jelyazna 2108 Изтегли документ с име "auction M Jelyazna"
Заповед № РД-08-114/10.12.2020 г. за определяне наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в сградата на Областна администрация Ловеч 3053 Изтегли документ с име "Заповед № РД-08-114/10.12.2020 г. за определяне наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в сградата на Областна администрация Ловеч"
Заповед № РД-08-113/10.12.2020 г. за определяне наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда Дом „Преслав“ 4473 Изтегли документ с име "Заповед № РД-08-113/10.12.2020 г. за определяне наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда Дом „Преслав“"

Потърсете в сайта