Пресцентър


04.10.2023
Четири решения, приети от общинския съвет в Луковит на заседание през септември, върна за ново обсъждане областният управител. Те касаят продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, като с две се възлага на кмета на общината да сключи договор за продажба, а с другите две – да проведе търг. Първите две решения според Виктор Стойчев са незаконосъобразни, тъй като общинският съвет е приел за сведение изготвената...

03.10.2023
Областният управител Виктор Стойчев беше днес гост на тържественото честване на 50-годишнината на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Той се включи в официалната церемония за юбилея по покана на академичния състав. Катедрата е основана на 1 октомври 1973 г. от Комитета за наука, технически прогрес и висше образование. До 1979 г. е в състава на факултет „Финанси“, а...

02.10.2023
Коефициентът на обхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Ловеч за миналата учебна година е 98,19%, което дава четвърто място в страната, като са приспаднати учениците в чужбина. Това съобщи на заседание миналата седмица на Областния координационен център началникът на Районното управление на образованието (РУО) Иваничка Буровска. Центърът осъществява контрол по изпълнението на Механизма по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането...

30.09.2023
На 5 октомври Планинската спасителна служба (ПСС) – отряд Ловеч, ще проведе алпийска демонстрация по спасяване на хора от висока сграда. Домакин на акцията ще е областната администрация. Поводът е 60-годишнината на ловешкия отряд на ПСС. Ще бъдат показани основните способи на работа - алпийски тролей, прихващане на човек и свалянето му, както и евакуиране от покрива на сградата чрез алпийски репел. Досега отрядът е правил подобна...

29.09.2023
Успешно защитени Кеймбридж сертификати връчи днес на 15 ученици от Училища Европа – Ловеч, областният управител Виктор Стойчев. Това стана на празника по случай 29-ата година на образователната верига за чуждоезиково обучение. Тя е само с година по-малка от останалите учебни бази в страната, които сега отбелязват своя 30-и юбилей. За този период в Ловеч са обучили над 5000 ученици, като 500 от тях са...

29.09.2023
Първо заседание проведе днес постоянната комисия по туризъм към областния съвет за развитие. Тя бе създадена през юли т.г. на заседание на областния съвет за развитие, като тогава бяха приети и правилата за организацията и дейността й. Основната функция на комисията е да подпомага областния управител при определяне и контролиране провеждането на националната политика за развитие на туризма на територията на област Ловеч. Периодично ще бъдат...

04.10.2023
Министерският съвет прие оперативната си програма до края на 2023 г. Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проектозакони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през същия период. Оперативната програма дава информация за основните положения на предлаганата нормативна уредба...

04.10.2023
С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието през 2024-2026 г., реши правителството. Финансовата подкрепа ще се осъществи чрез три нови програми. Първата е за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища, като за тези дейности те ще получат до 240 млн. лв. Основни цели на програмата са намаляване недостига на места в детските ясли...

04.10.2023
Министерският съвет прие постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 година. С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2023 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на...

04.10.2023
Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите цени на електрическата енергия ще продължи до края на м. декември 2023 г. Това реши правителството на днешното си заседание, като одобри програма за компенсиране за периода 1 септември 2023 - 31 декември 2023 г. Програмата надгражда предходните действащи аналогични документи, разработени и приети, за да намалят негативните последици върху бизнеса...

04.10.2023
Правителството предоставя 2 623 770 лева за стипендии на ученици в 72 училища в 34 общини. Това са училища, чиито възпитаници имат високи резултати на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика за период от пет учебни години. Най-добре представилите се училища са разпределени в седем групи - четири на база средните резултати по български език и литература и три на база...

04.10.2023
Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г. в размер на 25 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията на служителите в Националната агенция за приходите (НАП) и в Агенция „Митници“. С постановлението се реализира цялостна политика по доходите в приходните агенции, като ще се подобри балансът в нивата на заплащането на служителите в двете институции. Взема...

13.09.2023
Със Заповед № РД-08-97 от 13.09.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „А.В.Д. Холидейс“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 73198.93.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч за обект: „Външно ел. захранване ниско...

01.09.2023
Със Заповед № РД-08-77 от 31.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „ВААЛ СОЛ“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 06536.297.817 и 06536.297.809 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч за обект: „Кабел 1...

25.08.2023
Със Заповед № РД-08-74 от 25.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „АНИМО ГРИЙН“ ООД – гр. Ловеч безвъзмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Ел. захранване 20 kV...

24.08.2023
Със Заповед № РД-08-73 от 24.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Балкан“ АД – гр. Ловеч възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Изместване ведомствен водопровод на завод...

22.08.2023
Със Заповед № РД-08-68 от 22.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Фуего Транс“ ООД – гр. Плевен възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46396.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малиново, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: Водопроводно отклонение във връзка...

02.05.2023
Със Заповед № РД-08-29 от 28.04.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Ивелин Михайлов Гачевски, с адрес: град София, ул. „Бузлуджа“ № 72, ет. 6, възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 15703.505.6105 по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:...