Областна координационна група за учене през целия живот

Дата на публикуване: 15.09.2022 16:40
Основание за създаване:
Чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и съгласно Националната Стратегия за учене през целия живот, одобрена с РМС № 12 от 10.01.2014 г. 

Състав:

Председател: инж. Светослав Славчев – областен управител на област Ловеч
Зам. председател: 
Даниела Йотова  – старши експерт "Професионално образование и обучение" в РУО Ловеч
Секретар: Анета Николова – старши експерт в Областна администрация Ловеч

Членове:
 1. Симона Фертова – старши специалист „ОСППКП“ в община Априлци;
 2. Петя Петрова – старши експерт „Програми и проекти“ в Община Летница;
 3. Венцислав Христов – заместник кмет на Община Ловеч;
 4. Стела Любомирова – началник отдел „ОКСМД“ в Община Луковит;
 5. Борис Врабевски – заместник кмет на Община Тетевен;
 6. Ани Иванова – специалист „Предучилищно и начално образование“, Община Троян;
 7. Деница Екова – младши експерт „Образование и култура“ в Община Угърчин;
 8. Диана Маринова – главен експерт „Социална политика“ в Община Ябланица;
 9. Мариета Младенова – изп. директор на Българска стопанска камара – Ловеч;
 10. Татяна Тодорова – представител на Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч;
 11. Тодор Капитанов – вицепрезидент на КНСБ;
 12. Павлина Стоянова – председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ловеч;
 13. Цветанка Александрова – началник сектор в ДРСЗ – Ловеч;
 14. Ирина Митева – директор ДБТ – Ловеч;
 15. Галина Василева – директор на ЦПО към „ВЕГА-ВАСИЛЕВИ“ ЕООД;
 16. Ралица Попова – председател на Сдружение „Знание“ – Ловеч;
 17. Галина Петрова – председател на Сдружение „Екомисия 21 век“ – Ловеч;
 18. Цветозария Гатева – началник на отдел „Статистически изследвания“ –Ловеч;
 19. Росица Кривирадева-Иванова – експерт в Областен информационен център – Ловеч;
 20. Станислава Велкова – инспектор „Социална дейност и възпитателна работа“, Затвор          Ловеч;
 21. Пенка Стаменова – секретар на Ловчанско читалища „Наука - 1870 г.“ - Ловеч;
 22. Стефи Рашкова – секретар на Народно читалище „Съгласие 1869 г.“ – Тетевен;
 23. Юлияна Цанева – директор на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч;
 24. Нели Митева – директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.

 
Задачи:
 1. Координира действията на териториалните държавни органи, органите на местно самоуправление, социалните партньори и неправителствените организации за планиране, мониторинг на изпълнението и оценка на политиката за учене през целия живот;
 2. Обсъжда проекти на годишни планове за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот, изразява  становища и прави предложения за мерки на областно ниво;
 3. Обсъжда проектите на годишните мониторингови доклади за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот и изразява становища;
 4. Прави предложения за разработването на анализи и провеждането на изследвания по въпроси, свързани с изпълнението на областната политика за учене през целия живот;
 5. Прави предложения за изготвяне и дава предварително становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с провеждането на държавната политика за учене през целия живот.
Документи:

Протокол от заседание на Областна координационна група за учене през целия живот на област Ловеч, проведено на 25 март 2022 г., онлайн в платформата Microsoft Teams

Правилник за дейността на областна координационна група за учене през целия живот


Наименование Брой тегления
Протокол онлайн заседание учене през целия живот 25-03-2022.pdf 86 Изтегли документ с име "Протокол онлайн заседание учене през целия живот 25-03-2022.pdf"
Правилник за дейността на областна координационна група за учене през целия живот.pdf 128 Изтегли документ с име "Правилник за дейността на областна координационна група за учене през целия живот.pdf"

Потърсете в сайта