Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 15.09.2022 16:45
Основание за създаване:
Чл. 9, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта

Състав:

Председател: инж. Светослав Славчев - Областен управител на област Ловеч
Секретар: Нели Митева - Директор на дирекция АКРРДС на ОА Ловеч

Членове:
 1. Симона Фертова – Ст. специалист ОСППКП в Община Априлци;
 2. Ирина Проданова – Ст. експерт "Програми, проекти и екология" в Община Летница;
 3. Венцислав Христов – Зам. кмет на Община Ловеч;
 4. Светозар Стефанов – Гл. експерт "ППОП" в Община Луковит;
 5. Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен;
 6. Розалина Русенова – Зам. кмет на Община Троян;
 7. Мария Динова – Зам. кмет на Община Угърчин;
 8. Ивелин Йошев – Секретар на Община Ябланица;
 9. Цецко Ангелов – Директор на ДРСЗ  – Ловеч;
 10. Ирина Митева – Директор на ДБТ – Ловеч;
 11. Даниела Петкова-Николова  – Директор на ДБТ – Луковит;
 12. Христо Христов – Директор на ДБТ – Тетевен;
 13. Ивелина Радевска-Стоименова – Директор на ДБТ – Троян;
 14. Мариета Младенова – Изп. директор на Сдружение Стопанска Камара – Ловеч;
 15. Татяна Тодорова – Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч;
 16. Тодор Капитанов – Вицепрезидент на КНСБ;
 17. Павлина Стоянова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ловеч;
 18. инж. Пенка Николова – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч;
 19. Ертан Хасан – Ст. експерт, отдел "ПСМП" към ОД на ДФ „Земеделие“ – Ловеч;
 20. Димитър Николов – Директор на Дирекция АПФСДЧР към ОД на ДФ „Земеделие“ – Ловеч;
 21. Снежанка Алексиева – Директор на РД „Социално подпомагане“ – Ловеч;
 22. Подполковник Теодоси Томанов – Началник на Военно формирование 24480;
 23. Даниела Йотова – Ст. експерт в РУО Ловеч;
 24. Анета Николова – Ст. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч.

 
Задачи:
 1. Да координира дейностите за провеждане на регионалната политика по заетостта.
 2. Да координира дейностите по изготвяне и реализиране на регионални програми за заетостта и обучение.   
 3. Да разглежда и одобрява програми и проекти за заетост и обучение.
 4. За резултатите от всяко заседание на Комисията да се изготвя протокол, който да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч.
Документи:
Протокол № 3 от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено чрез неприсъствена процедура – м. май 2022 г.

Протокол № 2 от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено чрез неприсъствена процедура – м. април 2022 г.


Протокол № 1 от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено на 20 януари 2022 г. онлайн

Доклад за дейността на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие през 2021 г.

Протокол № 3 от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено чрез
неприсъствена процедура - м. октомври 2021 г.


Протокол № 2 от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено чрез
неприсъствена процедура - м. май 2021 г.

Протокол № 1 от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено чрез
неприсъствена процедура - м. април 2021 г.

Доклад за дейността на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие през 2020 г.


Протокол от неприсъствено заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч, февруари 2021 г.


Протокол № 2 от неприсъствено заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч, ноември 2020 г.


Протокол № 1 от неприсъствено заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч, юни 2020 г.


Правилник за организацията и дейността

Протокол № 1 от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено на 06.02.2020 г.

Доклад за дейността на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие през 2019 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Протокол № 3 май 2022.pdf 150 Изтегли документ с име "Протокол № 3 май 2022.pdf"
Протокол № 2 от неприсъствено заседание - април 2022.pdf 162 Изтегли документ с име "Протокол № 2 от неприсъствено заседание - април 2022.pdf"
Доклад Комисия по заетостта 2021 г.pdf 217 Изтегли документ с име "Доклад Комисия по заетостта 2021 г.pdf"
Протокол онлайн заседание КЗ 20.01.2022.pdf 191 Изтегли документ с име "Протокол онлайн заседание КЗ 20.01.2022.pdf"
Протокол от заседание на Комисия по заетостта проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2021 г.pdf 305 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на Комисия по заетостта проведено чрез неприсъствена процедура - м. октомври 2021 г.pdf"
Доклад за резулатите от проведено проучване на потребностите от работна сила в област Ловеч.pdf 225 Изтегли документ с име "Доклад за резулатите от проведено проучване на потребностите от работна сила в област Ловеч.pdf"
Протокол от заседание на Комисия по заетостта проведено чрез неприсъствена процедура - м. май 2021 г..pdf 382 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на Комисия по заетостта проведено чрез неприсъствена процедура - м. май 2021 г..pdf"
Протокол от заседание на Комисия по заетостта, проведено чрез неприсъствена процедура - м. април 2021 г..pdf 368 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на Комисия по заетостта, проведено чрез неприсъствена процедура - м. април 2021 г..pdf"
ДОКЛАД на КЗ за 2020.pdf 364 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на КЗ за 2020.pdf"
Протокол № 1 от неприсъствено заседание - февруари 2021.pdf 403 Изтегли документ с име "Протокол № 1 от неприсъствено заседание - февруари 2021.pdf"
 1. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 11. Областен съвет за развитие
 12. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 13. Областен младежки съвет - Ловеч
 14. Регионален съвет за развитие на СЗР
 15. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта