Областен съвет за сигурност на област Ловеч

Дата на публикуване: 13.05.2022 15:40

Основание за създаване:
Областният съвет за сигурност на област Ловеч е създаден в изпълнение на изискванията на чл.44, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р.България и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията.

Състав:
Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Росен Веселинов - зам. областен управител на област Ловеч

Секретар: Василка Христова - гл. експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч

Членове:

 1. старши комисар Станислав Великов – директор на Областна дирекция на МВР - Ловеч;

 2. комисар инж. Владимир Кацарски - директор на РД „ПБЗН“ - Ловеч;

 3. подполк. Красимир Костов - началник на Военно окръжие II степен - Ловеч;

 4. Христо Христов - директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“;

 5. д-р Красимир Кипров – директор на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч;

 6. д-р Росица Милчева - ид директор на Регионална здравна инспекция - Ловеч;

 7. Ваня Иванова – директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация Ловеч;

 8. Нели Митева – директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч;

 9. инж. Георги Грозданов - директор на Областно пътно управление – Ловеч;

 10. подполк. Светослав Църовски - началник на военен гарнизон Ловеч;

 11. Румен Тодоров - зам. ръководител направление Ловеч-Враца „ЧЕЗ разпределение България“ АД;

 12. инж. Данаил Събевски – изпълнителен директор на „В и К“ АД – гр. Ловеч;

 13. Дияна Рускова – директор на Областна дирекция „Земеделие“- гр. Ловеч.


Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :

 • разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
 • военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
 • изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
 • организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
 • участие в подготовката на териториалната отбрана.
        
 
 
 
За 2011 година е проведено едно заседание.

Наименование Брой тегления
Протокол от заседание на ОСС 11-03-2022.pdf 565 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОСС 11-03-2022.pdf"
Протокол от заседание на ОСС 02-03-2022.pdf 568 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОСС 02-03-2022.pdf"
Д-Д ОСС 2021.pdf 426 Изтегли документ с име "Д-Д ОСС 2021.pdf"
Доклад ОСС 2020.pdf 758 Изтегли документ с име "Доклад ОСС 2020.pdf"
 1. Областен съвет за сигурност на област Ловеч - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Епизоотична комисия
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта