Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

Дата на публикуване: 28.07.2023 21:30

Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата осъществява своята дейност на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 31, ал. 1, т. 7 от Закона за администрацията,  чл. 33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 29 от Закона за рибарството и аквакултурите, като:


 • Подпомага всички структури при изпълнение на държавната политика по опазване на горите, рибата и дивеча на територията на област Ловеч;
 • Обсъжда и дава становища по проблеми, стратегии и други въпроси, касаещи опазването на горите, дивеча и рибата;
 • Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към опазването на горите, дивеча и рибата;
 • Оказва съдействие за регулиране на взаимодействието между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.
СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Стойчев – областен управител на област Ловеч

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Петър Петров – и. д. директор на „Регионална дирекция по горите“ – Ловеч

СЕКРЕТАР: инж. Пламен Петров – главен експерт към „Регионална дирекция по горите“ – Ловеч

 

 1. инж. Младен Миков - директор на ТП „ДГС - Ловеч“
 2. инж. Сашо Георгиев - директор на ТП „ДГС - Лесидрен“
 3. инж. Добромир Нейков - директор на ТП „ДЛС - Русалка - Априлци“
 4. инж. Димитър Шишков - директор на ТП „ДГС - Черни Осъм“
 5. инж. Милко Станчев - директор на ТП „ДГС - Троян“
 6. инж. Дочо Дочев - директор на ТП „ДГС - Тетевен“
 7. инж. Марин Багаров - директор на ТП „ДГС - Борима“
 8. Валентин Вълков - административен ръководител на Окръжна прокуратура Ловеч
 9. инсп. Николай Стоянов - служител в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД МВР - Ловеч
 10. комисар Петър Петров - ВПД директор на РДПБЗН - Ловеч
 11. Валентин Вълков - директор офис ТД на НАП гр. В. Търново - офис Ловеч
 12. Дияна Рускова - директор на ОД „Земеделие“ - Ловеч
 13. инж. Деница Ангелова - гл. експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“, дирекция КПД при РИОСВ Плевен
 14. Пенка Николова - директор на дирекция „Инспекция по труда“ - Ловеч
 15. инж. Дико Йорданов - ръководител и специалист по ловно стопанство към „Сдружение ловно-рибарско дружество“ - Ловеч
 16. Майдън Сакаджиев - н-к сектор "Рибарство и контрол" към ИАРА – гр. Плевен
 17. Милко Минков - инспектор в ОО „Автомобилна администрация“ – Ловеч
 18. инж. Ивалина Начева - вр. и. д. началник на РДНСК – Ловеч
 19. инж. Тихомир Кукенски - кмет на община Априлци
 20. Д-р Красимир Джонев - кмет на община Летница
 21. Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч
 22. Иван Грънчаров - кмет на община Луковит
 23. Д-р Мадлена Бояджиева - кмет на община Тетевен
 24. Донка Михайлова - кмет на община Троян
 25. Станимир Петков - кмет на община Угърчин
 26. инж. Найден Найденов - кмет на община Ябланица
 27. Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС при Областна администрация Ловеч
 28. Петя Пенчева - старши експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация Ловеч

 

--------------------------------------------------------------------

Доклад за дейността на Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата през 2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание м. септември 2021 г.


Правилник за дейността на Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч


Доклад за дейността на Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата през 2020 г.

Протокол от заседание на Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата, проведено чрез неприсъствена писмена процедура - м. ноември 2020 г.


Доклад за дейността на Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата през 2019 г.


Протокол от заседанието, проведено на 26.11.2019 г.
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Протокол от заседание проведено на 18.07.2023 г..pdf 25 Изтегли документ с име "Протокол от заседание проведено на 18.07.2023 г..pdf"
Доклад - Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - 2022 г..pdf 101 Изтегли документ с име "Доклад - Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - 2022 г..pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено август 2022.pdf 240 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено август 2022.pdf"
Доклад - Регионален консултативен съвет по опазване на горите дивеча и рибата - 2021 г.pdf 533 Изтегли документ с име "Доклад - Регионален консултативен съвет по опазване на горите дивеча и рибата - 2021 г.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание м. септември 2021 г..pdf 536 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание м. септември 2021 г..pdf"
Доклад - Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - 2020 г..pdf 681 Изтегли документ с име "Доклад - Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - 2020 г..pdf"
 1. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - Текуща страница
 2. Постоянна Комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Ловеч
 3. Областна комисия \"Военни паметници\"
 4. Областен съвет за хората с увреждания
 5. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 6. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Областен съвет по условия на труд
 9. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 10. Епизоотична комисия
 11. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 14. Областен младежки съвет - Ловеч
 15. Регионален съвет за развитие на СЗР
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 22. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта