Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч

Дата на публикуване: 15.02.2022 10:05

Основание за създаване:

чл. 14, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите интеграционни въпроси към Министерски съвет


Състав:

Председател: Росен Веселинов - Зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Христо Троански - старши експерт в дирекция АКРРДС,ОА Ловеч

Членове:

 1. Симона Фертова – старши специалист „ОСППКП“ в община Априлци
 2. Денислава Атева – младши експерт ЗСВ в община Летница
 3. Венцислав Христов– зам. кмет на община Ловеч
 4. Виолета Йорданова – главен експерт ОКСМД в община Луковит
 5. Красимир Красимиров – зам. кмет на община Тетевен
 6. Валентина Даскалова – главен експерт СЗП в община Троян
 7. Ангелина Стефанова – главен експерт ПП в отдел РИ в община Угърчин
 8. Владимир Василев – младши експерт СП в община Ябланица
 9. Светла Христова – старши експерт в РУО на МОН Ловеч
 10. Цветозария Гатева – началник отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч
 11. Цветанка Александрова – началник сектор ПМКК към ДРСЗ Ловеч
 12. д-р Росица Милчева – зам. директор и ИД директор на РЗИ Ловеч
 13. Снежанка Алексиева – директор на РДСП Ловеч
 14. Катя Дзезова – главен експерт УЧР в РИОСВ Плевен
 15. инж. Иван Петков – вр. и.д. началник на РДНСК – Ловеч
 16. Станислав Великов – ВПД директор при ОДМВР Ловеч
 17. Радостина Нейкова – главен юрисконсулт в ОД „Земеделие“ – Ловеч
 18. Зюлейха Терзиева – регионален представител на КЗД
 19. Цветозара Теодосиева – зам. директор на НУ „инж. Георги Иванов Вълков“ – ЛуковитОсновни задачи:

 1. Да осъществява координацията между държавните органи, органите на местната администрация и местното самоуправление и юридически лица с нестопанска цел за провеждане на държавната политика по етнически и интеграционни въпроси.
 2. Да осъществява координация при разработване, одобряване и изпълнение на стратегии, изготвяне на анализи, доклади, информации и други документи по етническите и интеграционните въпроси.

Документи:

Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

Заповед № РД-07-123 от 01.09.2021 г. за определяне на Областен оперативен екип във връзка с изготвянето на Областната стратегия и координиране на изготвянето на общинските планове за действие


Протокол от заседанието, проведено на 10.06.2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. 


Годишен мониторингов доклад за 2020 г.

Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2020 г.


Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2019 г.


Областен мониторингов доклад за 2019 г. за изпълнение на НСИР

Протокол от заседанието, проведено на 24.02.2020 г.

Протокол от заседанието, проведено на 26.02.2019 г.

Областен мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на НСИР

 
Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2018 г.
 
Правила за организацията и дейността на Областен съвет за  сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) на област Ловеч

Протокол от заседанието, проведено на 26.03.2018 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.pdf 459 Изтегли документ с име "Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.pdf"
Заповед ОССЕИВ звено стратегия.pdf 602 Изтегли документ с име "Заповед ОССЕИВ звено стратегия.pdf"
protokol-10-06-2021.pdf 665 Изтегли документ с име "protokol-10-06-2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. .pdf 646 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. .pdf"
Областен доклад за 2020 област Ловеч.pdf 693 Изтегли документ с име "Областен доклад за 2020 област Ловеч.pdf"
Доклад за дейността на ОССЕИВ 2020 Г.pdf 619 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на ОССЕИВ 2020 Г.pdf"
 1. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 6. Областен съвет по условия на труд
 7. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 8. Епизоотична комисия
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта