ТЪРГОВЕ и ОБЯВИ - АРХИВ

Дата на публикуване: 30.03.2015 10:58
 1. СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ (актуализиран на 30.03.2016)
 2. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанска дейност на имоти – частна държавна собственост в гр. Угърчин и с. Градежница (12.03.2012)
 3. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от покривно пространство на административна сграда в гр. Ловеч (15.03.2012)
 4. Заповед №РД-08-27/16.03.2012 г. за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост
 5. Заповед №РД-08-34/11.04.2012 г. за определяне на купувач на имот - частна държавна собственост в с. Лесидрен
 6. Заповед №РД-08-35/11.04.2012 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост в гр. Угърчин
 7. Заповед №РД-08-41/21.04.2012 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост в с. Градежница
 8. Заповед №РД-08-43/26.04.2012 г. за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост, представляващ част от покривно пространство
 9. Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанска дейност на част от имот - частна държавна собственост в сграда в гр. Угърчин (09.05.2012)
 10. Заповед №РД-08-54/01.06.2012 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост в гр. Угърчин
 11. Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанска дейност на част от имот - частна държавна собственост в сграда в с. Градежница (01.06.2012)
 12. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на площ за поставяне на кафе-автомати в сгради - държавна собственост в гр. Ловеч (6.06.2012)
 13. Заповед №РД-08-60/22.06.2012 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост в сградата на бивш "Младежки дом" в с. Градежница, община Тетевен
 14. Заповед №РД-08-64/18.07.2012 г. за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост
 15. Заповед №РД-08-65/18.07.2012 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост
 16. Заповед №РД-08-75/06.08.2012 г. за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост
 17. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 8 кв.м., находящо се на партерен етаж в административна сграда – частна държавна собственост (27.08.2012)
 18. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанска дейност на част от имот - частна държавна собственост в гр. Луковит(02.10.2012)
 19. Заповед №РД-08-97/10.10.2012 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост в сграда Дом "Преслав" гр. Ловеч(10.10.2012)
 20. Търг с тайно наддаване за определяне на купувач на „Медна ламарина свален обков“(19.10.2012)
 21. Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот по плана на с. Бели Осъм(29.10.2012)
 22. Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот по плана на гр. Ябланица(05.11.2012)
 23. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 2 кв.м. на партерен етаж в административна сграда – държавна собственост с адрес: Дом „Преслав“, ул. „Търговска” 24, гр. Ловеч(07.11.2012)
 24. Заповед №РД-08-112/19.11.2012 г. за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ помещение с площ от 12 кв. м. в гр. Луковит(19.11.2012)
 25. Търг с тайно наддаване за определяне на купувач на „Медна ламарина свален обков“, количество: 395 кг. с начална тръжна цена 3160.00 лв. /с включено ДДС/(23.11.2012)
 26. Заповед № РД-08-123/11.12.2012 г. за определяне на наемател на следния недвижим имот: площ от 2 кв.м. на партерен етаж в административна сграда Дом „Преслав“(11.12.2012)
 27. Заповед № РД-08-2/17.01.2013 г. за определяне на наемател на следния недвижим имот: площ от 2 кв.м. на партерен етаж в административна сграда Дом „Преслав“(17.01.2013)
 28. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанска дейност на помещение 20 кв. м. в гр. Луковит и помещение 80 кв. м. в гр. Угърчин(29.01.2013)
 29. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 2 кв. м. на партерния етаж в административна сграда – публична държавна собственост в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 43(29.01.2013)
 30. Заповед №РД-08-17/07.03.2013 г. за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ помещение с площ от 80 кв. м. на партерен етаж в административна сграда в гр. Угърчин(11.03.2013)
 31. Заповед № РД-08-22/13.03.2013 г. за определяне на наемател на площ от 2 кв.м. за поставяне на кафе-автомат на партерен етаж в административна сграда в гр. Ловеч
 32. Заповед № РД-08-34/02.04.2013 г. за определяне на наемател на недвижим имот: площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда - публична държавна собственост с идентификатор 43952.514.79.1 по КККР на гр. Ловеч, находяща се на ул. „Търговска” 43
 33. Областният управител на област Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е издадено  Разрешение за строеж № 1 от 10.04.2013 г. за обект „Изтегляне на оптичен кабел в съществуваща канална мрежа от кръгово кръстовище на път II – 35 гр. Ловеч (естакада „Софийска“) до съществуваща шахта гр. Троян“
 34. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за жилищни нужди на част от имот - частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 48060.500.250.1 по КККР на с. Микре, общ. Угърчин със ЗП 61 кв.м. и адрес: ул. „Димитър Комитата” №9
 35. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за продажба на имот в гр. Троян, със ЗП от 73.71 кв.м. (30.05.2013)
 36. Заповед № РД-08-53/17.07.2013 г. за определяне на купувач на имот – частна държавна собственост, актуван с АЧДС № 2529/17.12.2010 г. (18.07.2013)
 37. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за учредяване безсрочно възмездно право на строеж върху 810 кв.м. от ПИ с идентификатор 44327.502.1040 по КККР на гр. Луковит (24.07.2013)
 38. Заповед № РД-08-63/09.09.2013 г. за определяне на спечелил търга с тайно наддаване за учредяване безсрочно възмездно право на строеж върху 810 кв.м. от ПИ с идентификатор 44327.502.1040 по КККР на гр. Луковит (10.09.2013)
 39. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост, представляващ помещение на първи етаж /до стълбищна клетка/ с площ 5.70 кв. м. от сграда в гр. Угърчин (29.10.2013)
 40. Заповед № РД-08-76/02.12.2013 г. за определяне на „ЕКОИНДЪСТРИС 2007” ЕООД за КУПУВАЧ на имот – частна държавна собственост, в управление на ДП „Национална компания железопътна инфраструктра” (02.12.2013)
 41. Заповед № РД-08-82/16.12.2013 г. за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост, представляващ помещение на първи етаж /до стълбищна клетка/ с площ 5.70 кв. м. от сграда в гр. Угърчин (17.12.2013)
 42. Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост в с.Чавдарци (20.01.2014)
 43. Заповед № РД-08-18/04.03.2014 г. за определяне на купувач на имот - частна държавна собственост в с.Чавдарци (04.03.2014)
 44. Заповед № РД-08-19/04.03.2014 г. за определяне на купувач на имот - частна държавна собственост в с.Чавдарци (04.03.2014)
 45. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост, представляващ стая №201 с площ от 35 кв. м. (25.07.2014)
 46. Списък на земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора съгласно чл.83 от Закона за горите, разположени на територията на ТП ДГС "Черни Осъм", РДГ "Ловеч" по землища на населените места (04.08.2014)
 47. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за учредяване на право на  строеж за пристрояване към съществуващо ловно стрелбище (25.08.2014)
 48. Заповед № РД-08-82/15.09.2014 г. за определяне наемател на имот - частна държавна собственост, представляващ стая 35 кв.м. в гр. Ловеч (15.09.2014)
 49. Заповед № РД-08-85/30.09.2014 г. за определяне на спечелил търга за учредяване безсрочно възмездно право на строеж върху имот - частна държавна собственост (30.09.2014)
 50. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  част от имот - частна държавна собственост, с площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда (30.09.2014)
 51. Търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост в с. Врабево и с. Орешене (07.10.2014)
 52. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, съставляващ поземлен имот в местност „Тележене“ (07.11.2014)
 53. Заповед № РД-08-98/17.11.2014 г. за определяне на купувач на имот - частна държавна собственост в с.Врабево (18.11.2014)
 54. Заповед № РД-08-99/17.11.2014 г. за определяне на купувач на имот - частна държавна собственост в с.Орешене (18.11.2014)
 55. Разрешение за строеж № 1/25.11.2014 г. за обект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ (26.11.2014)
 56. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  част от имот – частна държавна собственост, представляващ стая с площ от 128.00 кв. м, находяща се на втори етаж в административна сграда в гр. Ловеч с адрес ул. „Хан Кубрат” №10 (30.03.2015)
 57. Заповед № РД-08-34/13.05.2015 г. за определяне на наемател на част от имот - частна държавна собственост в гр.Ловеч, ул."Хан Кубрат" № 10 (13.05.2015)
 58. Търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на нови обекти и за пристрояване към съществуващи сгради, върху имот – частна държавна собственост в гр. Априлци, кв.Острец (06.08.2015)
 59. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, представляващ: стая №203 с площ от 15 кв. м., находяща се в административна сграда Дом „Преслав“ на ул. „Търговска“ №24 (01.09.2015)
 60. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост, представляващ жилищна сграда в с. Микре(01.09.2015)
 61. Заповед № РД-08-65/17.09.2015 г. за определяне на спечелил търга за учредяване на безсрочно възмездно право на строеж върху имот – частна държавна собственост в гр. Априлци (17.09.2015)
 62. Заповед № РД-08-66/07.10.2015 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост в с. Микре, ул."Димитър Комитата" № 9 (07.10.2015)
 63. Търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – частна държавна собственост в с. Сопот и с. Черни Осъм (15.10.2015)
 64. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, представляващ: помещение с площ от 350 кв. м. /салон/, находящо се на партерния етаж в административна сграда Дом „Преслав“(17.11.2015)
 65. Заповед № РД-08-77/23.11.2015 г. за определяне купувач на имот - частна държавна собственост в с. Черни Осъм (23.11.2015)
 66. Заповед № РД-08-78/23.11.2015 г. за определяне купувач на имот - частна държавна собственост в с. Сопот (23.11.2015)
 67. Заповед № РД-08-89/28.12.2015 г. за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №24 (29.12.2015)
 68. Списък на земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора съгласно чл.83 от Закона за горите, разположени на територията на ТП "Държавно горско стопанство Ловеч" (14.01.2016)
 69. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, за поставяне на 1 бр. кафе - автомат (19.01.2016)
 70. Списък на земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора съгласно чл.83 от Закона за горите, разположени на територията на ТП "Държавно горско стопанство Лесидрен" (09.02.2016)
 71. Заповед № РД-08-22/01.03.2016 г. за определяне наемател на недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда (01.03.2016)
 72. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем площ от 2 кв. м. за поставяне на 1 бр. кафе - автомат (22.03.2016)
 73. Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в с. Микре, община Угърчин, област Ловеч, представляващ: Поземлен имот с площ 788 кв.м, заедно с попадащите в него 3-броя сгради (25.03.2016)
 74. Заповед № РД-08-30/01.04.2016 г. за определяне наемател на недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда (01.04.2016)
 75. Заповед № РД-08-34/04.05.2016 г. за определяне наемател на недвижим имот – публична държавна собственост с площ от 2 кв. м. на партерен етаж в административна сграда (04.05.2016)
 76. Заповед № РД-08-36/11.05.2016 г. за определяне купувач на имот – частна държавна собственост в с. Микре, община Угърчин, област Ловеч, представляващ: Поземлен имот с площ 788 кв.м, заедно с попадащите в него 3-броя сгради(12.05.2016)
 77. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост, представляващ помещение с площ от 12 кв. м. на партерен етаж в административна сграда в гр. Луковит(19.05.2016)
 78. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 139 кв.м – незастроен, град Троян, област Ловеч(29.06.2016)
 79. Заповед № РД-08-48/30.06.2016 г. за определяне наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ помещение с площ от 12 кв. м. на партерен етаж в административна сграда в гр. Луковит(30.06.2016)
 80. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, представляващ: помещение с площ от 30 кв. м. на партерен етаж в административна сграда в гр. Луковит(20.07.2016)
 81. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за продажба на незастроен имот – частна държавна собственост, с площ 3 307 кв.м в град Угърчин (01.09.2016)
 82. Заповед № РД-08-60/07.09.2016 г. за определяне на наемател на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: помещение с площ от 30 кв. м. на партерен етаж в административна сграда с идентификатор 44327.502.2205.1 по КККР на гр. Луковит(07.09.2016)
 83. Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 3 307 кв.м – незастроен, в гр. Угърчин(24.11.2016)
 84. Заповед № РД-08-2/04.01.2017 г. за определяне купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 3 307 кв.м – незастроен, в гр. Угърчин(05.01.2017)

Потърсете в сайта