Обявление за издадено разрешение за строеж

Дата на публикуване: 14.07.2020 11:50
Областна администрация Ловеч уведомява заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) е издадено Разрешение за строеж № 1 от 08.07.2020 г. за обект „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП „4“, находящи се в с. Гумощник, общ. Троян“, с местоположение на територията на общините Троян и Априлци, населени места съответно с. Гумощник и с. Велчево.
Разрешението за строеж е издадено на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, БУЛСТАТ BG130277958, с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, по одобрения със Заповед № РД-07-54/08.07.2020 г. на Областен управител на област Ловеч инвестиционен проект. За обекта има одобрен окончателен проект на ПУП-ПП със Заповед № РД-07-1/07.01.2020 г. на Областен управител на област Ловеч, обнародвана в Държавен вестник, бр. 6 от 21.01.2020 г.
Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - Ловеч в 30-дневен срок от обнародването му в ‚Държавен вестник“.

Потърсете в сайта