Областна администрация

Дата на публикуване: 04.09.2022 14:55
 

За връзка: телефони  068 600 180 и 068 600 190 (телефонна централа), след което разговорът се прехвърля към служител.

име, презиме, фамилия

длъжност

e-mail

1

инж. Ваня Владимирова Събчева

главен секретар

vanya.sabcheva@lovech.government.bg

Дирекция АПОФУС

2

Ваня Христова Иванова

директор на дирекция

vanya.ivanova@lovech.government.bg

3

Медиана Георгиева Цветкова

главен счетоводител

mediana.tsvetkova@lovech.government.bg

4

Анита Димитрова Иванова

юрисконсулт

anita.ivanova@lovech.government.bg

5

инж. Иван Георгиев Гетов

главен експерт

ivan.getov@lovech.government.bg

6

Василка Младенова Христова

главен експерт

vasilka.hristova@lovech.government.bg

7

Нели Веселинова Читинова  

главен експерт

neli.chitinova@lovech.government.bg

8

Веселин Петков Мончев

главен специалист

veselin.monchev@lovech.government.bg

Дирекция АКРРДС

9

Нели Георгиева Митева

директор на дирекция

neli.miteva@lovech.government.bg

10

Дора Ангелова Стоянова

главен юрисконсулт

dora.stoyanova@lovech.government.bg

11

Йордан Кунчев Йорданов

главен експерт

yordan.yordanov@lovech.government.bg

12

Мая Тодорова Михова

главен експерт

maya.mihova@lovech.government.bg

13

Велислава Кирилова Петкова

главен експерт

velislava.petkova@lovech.government.bg

14

Галя Георгиева Бочева

главен експерт

galya.bocheva@lovech.government.bg

15

инж. Росица Милкова Денчева

главен експерт

r.dencheva@lovech.government.bg

16

Христо Пенчев Троански

старши експерт

hristo.troanski@lovech.government.bg

17

Виолета Николаева Николова

старши експерт

violeta.nikolova@lovech.government.bg

18

Анета Владова Николова

старши експерт

aneta.nikolova@lovech.government.bg

19

Петя Марианова Пенчева

младши експерт

petya.pencheva@lovech.government.bg

20

Габриела Иванова Прозорова

старши специалист

gabriela.prozorova@lovech.government.bg

21

Симона Филипова Банкова

специалист

simona.bankova@lovech.government.bg

22

Йоана Венциславова Вълкова

специалист

yoana.valkova@lovech.government.bg

23

Георги Радков Тодоров

младши експерт

g.todorov@lovech.government.bg

 

 


Потърсете в сайта