Изисквания за работа с електронните документи

Дата на публикуване: 22.06.2010 16:06
    1. Допустими формати за работа с електронни документи в Областна администрация Ловеч:

        - *.doc, *.rtf, *.xls – входящи и изходящи, създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия “XP”;

        - *.pdf  - входящи,създадени и записани със средствата на Adobe Acrobat, минимална версия  “5.0”;

    2. Документите съдържат прав (некриптиран) текст.

    3. Файлът, съдържащ документа, не е заразен с вируси.

    4. Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис.

    5. Атрибути за входящи електронни документи:

        - “ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”, със следния текст: “Съгласен съм да получавам електронни изявления от Областна администрация Ловеч”;

        - “ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 10 ОТ ЗЕДЕП”, със следния текст: “Желая потвърждаване за получаването на изпратеното до Областна администрация Ловеч електронно изявление”.

    6. При заявено желание Областна администрация Ловеч изпраща на посочения адрес:

        - потвърждение на приемането, представляващо полученото изявление с добавен входящ номер и подписано с универсален електронен подпис от служител в деловодството на Областна администрация Ловеч;

        - информация за отказ от регистрация, ако след направената проверка документът не отговаря наизискванията.

    Забележка: Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от Областна администрация Ловеч и/или желанието си да получава потвърждение от Областна администрация Ловеч и НЕ Е посочил изричен електронен адрес за връзка,за такъв ще се смята посочения в удостоверението за електронен подпис (УЕП) електронен адрес.

    7. В случай на несъгласие (или неизявено съгласие) за получаване на потвърждение и/или електронни изявления от Областна администрация Ловеч, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция, като в този случай кореспонденцията ще се извършва чрез хартиени документи.

    8. Задължителен атрибут - “СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ”, със следния текст: “Съгласен съм Областна администрация Ловеч  да обработва личните ми данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на Областния управител и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в Областна администрация Ловеч. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на данните ми, характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им, получателите или категориите получатели,на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им, правото ми на достъп до и на поправка на данните”.

    Забележка: Когато подателят – физическо лице не е отбелязал съгласието си по предходното поле, изявлението му се оставя без разглеждане поради неспазване на установената форма.

  1. Изисквания за работа с електронните документи - Текуща страница
  2. Единeн модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Потърсете в сайта