Отчети

Дата на публикуване: 15.06.2010 16:19
РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2009 Г.:

    След анализ на данните за дейността по отделните структури, които са получени в Съвета, можем да обобщим, че през 2009 г. в Ловешка област почти във всички държавни институции на местно ниво, където това е възможно, са създадени бюра за административно обслужване на гражданите на принципа „На едно гише”. Навсякъде в тях са правени проучвания чрез анкетни карти за удовлетвореността на гражданите и качеството на обслужване. За отчетния период няма постъпили в ООСППБК сигнали за наличие на корупционни практики.
    Анализираните данни, предоставени от институциите, сочат, че:
- всички служители на администрациите са преминали курс на обучение на тема “Превенция и противодействие на корупцията – етика на държавната администрация”. През обучение задължително преминават и всички новоназначени в администрациите служители, те подписват и декларации за конфликт на интереси.
- В центровете за административно обслужване на гражданите от областта са предоставени нагледни материали “Контрол в държавната администрация” и “Прозрачни административни услуги”.
- Във всички центрове и администрации чрез интернет са разпространени  телефоните, на които гражданите могат да подават своите сигнали, свързани с наличие на корупционни практики и мнения за работата на администрацията.
- Извършена е проверка от всички органи на централната и местната изпълнителна власт, относно наличие на промени в имотното състояние на служителите в администрацията. Всички служители са подали в срок декларациите си по Закона за държавния служител.
- Изготвен е електронен каталог на интернет-страницата на Областна администрация–Ловеч, включващ информация за изискванията при извършването на всички административни услуги.
- Във всички териториално представени структури на държавната власт са въведени вътрешно-административни процедури за работа с клиенти
- Във всяка администрация е разработена Харта на клиент, включваща регламенти за всички предоставяни административни услуги, отговорни длъжностни лица и структури, критерий време за предоставяне на услугата, цени по действащо законодателство. Посочените критерий са обществено достъпни чрез обявяването им на табла и web-страниците на администрациите. Навсякъде са поставени КУТИИ ЗА СИГНАЛИ, които регулярно се проверяват.
- В Ловешкия окръжен съд се разпределят на случаен принцип делата, в интернет всеки може да провери движението на преписките, публикуват се и решенията на съда, тарифите за такси в прокуратурата, съда и следствените служби, списъка на вещите лица, работи и Комисия за професионална етика.
- В областната структура по Контрол на дейността – ДАИ са въведени анонимни листовки
- В Инспекцията по труда проверките се извършват от минимум двама инспектори и с участието и на други контролни органи.
- Засилено е взаимодействието и координацията между Сметната палата, Териториална данъчна дирекция - Ловеч, РУ ”Социално осигуряване” - Ловеч, Областна инспекция по труда - Ловеч, ОД на МВР Ловеч и органите на съдебната власт и са набелязани и изпълнени мероприятия за превенция на престъпността и борба с корупцията.
- Набелязани са конкретни мерки за прозрачност в работата на Областната администрация, за усъвършенстване на финансовия и данъчен контрол, по антикорупционната реформа в Митническо бюро – Ловеч, за противодействие на корупцията в администрацията въобще.
- Подписано е споразумение между ТП на НОИ - Ловеч, Агенцията по заетостта и ОД на МВР за обмен на данни при извършването на съвместни проверки за закононарушения.
- Проучени са възможностите за създаване на единна информационна система за обмен на данни между контролните и правозащитните органи при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
- С оглед повишаване доверието на гражданите към институциите и ангажирането им в превенцията на престъпността и борбата с корупцията, в Областна администрация – Ловеч, както и във всички администрации, е открит т. нар. “Горещ телефон” (тел. 068/600 186),  на който гражданите могат да сигнализират за закононарушения и престъпления, на входа на сградата на пощата в Ловеч беше поставена “Червена кутия” за писмени сигнали, свързани с корупция. Такава кутия има поставена и в РУСО, и в Регионалния инспекторат по образованието.
- С организационното съдействие на съвета преди време стартира прилагането на стратегията “Полицията в близост до обществото”.
- Бяха подготвени и сключени обществени договори за сигурност между РПУ-тата и съответните общини в Ловешка област .
- Изградени са звена за противодействие на корупцията в администрацията.
- С цел популяризиране дейността на Обществения съвет сред гражданите, в сайта на Областната администрация е създаден линк към страница, съдържаща основните цели и задачи на съвета .
- Утвърдена е система за привличане на граждански организации и представители на медиите при обсъждане проблемите по превенцията на престъпността и за разгръщане на антикорупционна разяснителна дейност.
- В някои общини като в община Ловеч например, са разработени стратегии за управление на човешките ресурси и за управление на риска, има вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал, изработен е етичен кодекс на служителите.
- Обществените поръчки са основен канал за насочване на общински средства към частния сектор и една от най-податливите на корупция сфери в община Ловеч е разработено оперативно ръководство, в което са определени процедурите за обявяване, провеждане, сключване на договори и наблюдение на изпълнението на поръчките, изградени са обществени консултативни съвети – икономически, социален и по други проблеми.Потърсете в сайта