Правила за дейността

Дата на публикуване: 15.06.2010 17:16

  

      П Р А В И Л А

 

за устройството, задачите и дейността на Обществения

съвет за координация на дейността по превенцията

на престъпността и борбата с корупцията
        НАИМЕНОВАНИЕ

    1. Наименованието на сдружението е “Обществен съвет  за координация на дейността по превенцията на
престъпността и борбата с корупцията”.

         СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

    2./1./ Седалището на  Обществения съвет  за координация на дейността по превенцията напрестъпността и
борбата с корупцията е гр. Ловеч.  

    /2./ Адресът на сдружението е: гр. Ловеч – 5500, ул.”Търговска” 43, тел. 068/601030, факс 068/600166,

        E-mail: anticorruption@lovech.government.bg

        ЦЕЛ

    3./1./ Обществения съвет  за координация на дейността по превенцията на престъпността и борбата с
корупцията /ОСККДППБК/ е доброволно  обществено сдружение на юридически и физически лица, чиято основна цел е предотвратяване и намаляванена противообществените прояви, престъпленията и снижаване на корупцията в Ловешка област.

        /2./ Да спомага за утвърждаване на законността и противодействие на престъпността, в защита на
човешките  права и интересите на гражданското общество.

        /3./ На базата на прогнозата за евентуалните негативни прояви в областта , да се влияе пряко и се изменя в благоприятно направление, криминогенната ситуация в отделните селищни системи, в отделните отрасли, по отделни направления в отделни региони, сред отделни групи извършители и престъпления и негативни прояви с голям обществен резонанс, чрез съвместни и ефективни мерки.

        /4./ Качествена реализация на нов подход във взаимодействието на органите на изпълнителната и

съдебна власти, на държавните и обществени органи и организации и обществени сдружения в областта.

        /5./ Превенцията да се утвърди, като приоритет в цялостната стратегия и система за противодействие на престъпността, чрез по-ефективни социални мерки и психологическа реализация и ресоциализация.

        /6./ В борбата с корупцията да се търси единен подход и ограничаването до граници, съобразени с обществените очаквания и специфичните потребности на всички обществени групи и съизмерими с показателите в тази област в страните на Европейската общност.

        /7./ В ОСККДППБК не може да се извършва политическа дейност.

         СРЕДСТВА

    4. ОСККДППБК реализира целите по т. 3 /1-7/ със следните средства:

        /1./ Осъществява координация и стимулира партньорствата между държавните институции, местните власти, специализираните звена и неправителствените организации за превенция на  престъпността и борбата с корупцията;

        /2./ Изследва и анализира условията, способстващи за нарастване на престъпността и корупцията и на тяхна база разработва програми, проекти и конкретни мерки, които предлага за изпълнение на институциите, в зависимост от техните законови и обществени правомощия и цели;

        /3./ Разработва програми на областно ниво за превенция на престъпността и корупцията;

        /4./ Обсъжда възникнали проблеми и алтернативни решения при кризисни и типизирани случаи на нарушения;

        /5./ Предлага създаването на временни структури за решаване на специфични задачи;

        /6./ Запознава се с международния и национален опит в тази сфера  на  дейност, като обсъжда и прилага програми на областно равнище;

        /7./ Приема годишна програма за дейността си в началото на  съответната календарна година;

        /8./ Информира обществеността за  проблемите на превенцията на  престъпността и борбата с корупцията и предприетите мерки за решаване и резултатите от тях, с цел приобщаване на гражданите за тяхното решаване.
 
        ВИД НА ДЕЙНОСТ

    5. ОСККДППБК се  самоопределя като неформално обществено сдружение за осъществяване на дейност в
обществена полза.
 
        ПРЕДМЕТ НАДЕЙНОСТ

    6. Предметът на дейността на  ОСККДППБК е спомагане за утвърждаване законността, защитата на човешките права и съдействие на дейността по превенцията на престъпността и борбата с корупцията в областта.

        СРОК

    7. ОСККДППБК е учредена за неопределен срок.
   
        ЧЛЕНСТВО

    8./1./ Членове на ОСККДППБК са юридически и физически лица, които писмено са заявили своето доброволно желание за участие в съвета. Нови членове се приемат след решение на ОСКДППБК.
    
        /2./ Физическите лица участват лично, а юридическите – чрез свои представители в заседанията на
съвета;

        /3./ При случай на възпрепятстване участниците в заседанието на съвета, могат предварително да предоставят становището си по обсъждан въпрос в писмен вид на секретаря на съвета;

        /4./ Внасят становища на ведомствата или общини, които представляват, по обсъжданите в съвета въпроси;

        /5./ Имат право на достъп до съхраняваните в съвета протоколи и материали;

        /6./ Внасят за обсъждане в съвета предложения за включване в следващия дневен ред.

 
        УСТРОЙСТВО И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

    9. Органи на Обществения съвет за координация на дейността по превенцията на престъпността и борбата с
корупцията са:

        /1./ Общото събрание на физическите лица и представителите на юридическите лица в съвета;

        /2./ Ръководството на Обществения съвет в състав: председател, зам.председатели, секретар и членове;

        /3./ Координационен екип /КЕ/, който се състои от председателя, зам. председателите, секретаря, и членове на ОСКДППБК, които се избират на общо заседание на съвета за срок от 2 години.

         ДЕЙНОСТ

    А. ОБЩО СЪБРАНИЕ:

    10./1./ Провежда заседанията си на 6 месеца,по предварително изготвен дневен ред, който се предоставя на членовете, не по-късно от 10 дни преди заседанията;

        /2./ За обсъждане на спешни въпроси, по искане на 1/3 от членовете на съвета или на координационния екип, може да се провеждат и извънредни заседания.

    11. Заседанията са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете.

    12. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъствуващите членове.

   13./1./ За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и протоколчика, със списъка наприсъстващите;

        /2./ Протоколите на заседанието се водят от експерт на Областна администрация.

    14./1./ По организационно-техническото обслужване на съвета се осигурява от Областна администрация – Ловеч.

        /2./ Вслучай на необходимост, представените институции в съвета оказват съдействие.
 
    Б. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    15. Председателя:    

        /1./ Определя дневния ред на заседанията;

        /2./ Ръководи заседанието, а при отсъствие определясвой заместник;

        /3./ Свиква КЕ най-малко веднъж на 2 месеца, а привъзникнала необходимост или по искане на 1/3 от членовете – незабавно;

        /4./ Ръководи работата по пропагандиране дейността на ОСКДППБК и КЕ;

        /5./ Може да кани на заседания и други физически или юридически лица, имащи отношения по проблемите на престъпността и корупцията.
 
    В. ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ

    16. Зам.председателите:                  

        /1./ Подпомагат председателя при ръководене дейността на КЕ и ОСКДППБК;

        /2./ При отсъствие на председателя от заседанието, определен от него зам.председател поема ръководството му.
 
    Г. СЕКРЕТАР

    18. Секретаря:

        /1./ Организира работата на КЕ и ОСКДППБК, подготвя материалите, свързани с тяхната дейност;

        /2./ Протоколира заседанията;
 
    Д. КООРДИНАЦИОНЕН ЕКИП

    19./1./ Организира и координира изпълнението на решенията на ОСКДППБК;

        /2./ Разработва и предлага за приемане от ОСКДППБК програми, проекти и мерки за превенция на престъпността и корупцията;

        /3./ Предлага на председателя на ОСКДППБК създаване на експертни, временни и постоянни комисии или работни групи, за решаване на отделни задачи;

        /4./ Организира и провежда дискусии и семинари на ОСКДППБК;

        /5./ Пропагандира дейността на ОСКДППБК.

 
    ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

    20. Настоящите правила за устройство,задачите и дейността на Областния съвет за координация на дейността по превенцията на престъпността и борбата с корупцията, могат да бъдат изменяни по решенията на ОСКДППБК, взето с квалифицирано мнозинство: 2/3 от всички членовена съвета при:

        /1./ Промяна на поименния състав на ОСКДППБК;

        /2./ Изменение на нормативната уредба;

        /3./ Съществена промяна на фактическата обстановка, налагаща промени в структурата на дейността на съвета;

        /4./ Други належащи случаи.

    21. За финансирането на всеки конкретен проект или програма /финансови и технически средства, лектори, помещения, помощни материали и др./ ще се осигуряват от източници от членовете на съвета или външни финансови субекти.

    22. При искане на съдействие от страна на Областния управител ОСКДППБК може да подпомага Областната комисия за действие при кризисни ситуации.

    23. Правилата за устройство, задачите и дейността за координация на дейността по превенцията на престъпността и борбата с корупцията са приети от Общото събрание, проведено на ....................., в гр.Ловеч.

  1. Правила за дейността - Текуща страница
  2. Отчети
  3. НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2010 Г.

Потърсете в сайта