ЗАПОВЕДИ и РЕШЕНИЯ - АРХИВ

Дата на публикуване: 07.04.2015 16:00
Заповед № РД-07-48/26.03.2012 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места, следствие на бързото затопляне на времето

Заповед № РД-07-135/09.08.2012 г. за създаване на епизоотична комисия за недопускане възникването на зоонози

Решение № РР-23-24/12.12.2012 г. за съгласие за удължаване на сроковете по договори за обществен превоз на пътници

Решение № РР-23-26/27.12.2012 г. за съгласие за удължаване на сроковете по договори за обществен превоз на пътници от квотата на Община Тетевен

Решение № РР-23-3/23.01.2013 г. за съгласие кметът на община Угърчин да възложи пряко, за срок до провеждането на конкурс, но не повече от 6 месеца, извършването на автобусни превози по посочените маршрутни разписания

Заповед № РД-07-38/04.03.2013 г. за одобряване на Плана на новообразуваните имоти на местността „Могилата“- в строителните граници на гр. Ловеч

Заповед № РД-07-49/21.03.2013 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места, следствие на бързото затопляне на времето

Заповед № РД-07-58/15.04.2013 г. за проверка на изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч

Заповед № РД-07-108/01.07.2013 г. на Областен управител Ловеч във връзка с изработване на Подробен устройствен план, който обхваща План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 58308.70.133, с. Пресяка, община Ловеч и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод обхващащ поземлен имот с идентификатор 43952.201.76, гр. Ловеч и поземлен имот с идентификатор 58308 .70.106, с. Пресяка, община Ловеч

Заповед № РД-07-115/12.07.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен Решение № 416/27.06.2013 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-129/07.08.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет – Ловеч решения № 433 от 25.07.2013 г., обективирани в Протокол № 32, на Общински съвет - Ловеч при съобразяване с изложените в заповедта мотиви

Заповед № РД-07-155/29.08.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Летница решение № 202/22.08.2013 г. при съобразяване с изложените в заповедта мотиви

Заповед № РД-07-158/10.09.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен решения № 458 и № 459 от 29.08.2013 г. при съобразяване с изложените в заповедта мотиви

Заповед № РД-07-167/01.10.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ябланица Решение № 222/11.09.2013 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-174/09.10.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин Решение № 582/ 25.09.2013 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА и ЗОС

Заповед № РД-07-194/24.10.2013 г. - Областен управител Ловеч одобрява плана на новообразуваните имоти на местността „Габърска”, в землището на с. Балабанско, общ. Троян

Заповед № РД-07-195/24.10.2013 г. - Областен управител Ловеч одобрява плана на новообразуваните имоти на местностите  „Райковска”, „Костурски дол”, „Равни рът”, „Пашова могила”, „Телчерево”, „Исикийско”, „Хитровското”, „Туманица”, „Нисторица”, „Дрянска”, „Рътът”, „Цоневска”, „Пречника”, „Лисичи дупки” и „Пенови кошари” в землището на гр. Троян


Заповед № РД-07-211/27.11.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 312/ 11.11.2013 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА и ПОДОСОА

Заповед № РД-07-215/12.12.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Троян Решение № 488/ 28.11.2013 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА

Заповед № РД-07-216/12.12.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч Решение № 515/ 28.11.2013 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА

Заповед № РД-07-224/30.12.2013 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ябланица Решение № 265/19.12.2013 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-1/2.1.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин Решение № 639 и Решение № 640, при съобразяване с мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА

Заповед № РД-07-2/2.1.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин Решение № 659, при съобразяване с мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА

Заповед № РД-07-19/10.02.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин Решение № 678, при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-26/25.02.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен Решение №565, при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-31/13.03.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин Решение № 715 и Решение № 718 от 25.02.2014 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-35/21.03.2014 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места, следствие на бързото затопляне на времето

Заповед № РД-07-66/04.06.2014 г. за осигуряване на пожарна безопасност преди, по-време и след жътвената кампания

Заповед № РД-07-47/17.04.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 362/02.04.2014 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-58/22.05.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решение № 386/07.05.2014 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-62/26.05.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решение № 383/07.05.2014 г. и Решение № 384/07.05.2014 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-69/13.06.2014 г. на Областен управител Ловеч за одобряване на планове на новообразуваните имоти в Област Ловеч

Решение № 5/02.07.2014 г. относно извършването на автобусни превози по маршрутни разписания № 11101 и № 11102 по автобусна линия  Ловеч – Вълчи Трън

Заповед № РД-07-87/05.08.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Летница Решение № 301/25.07.2014 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-88/05.08.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Летница Решения №298 и №300 от 25.07.2014 г., при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-94/12.08.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Троян Решение №682/31.07.2014 г. в частта на раздел А, т. 4 и раздел Б, т. 26 при съобразяване с мотивите на настоящата заповед и спазване на процедурните изисквания на ЗМСМА и АПК

Заповед № РД-07-95/12.08.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Троян решение № 716 от 31.07.2014 г. при съобразяване с мотивите на настоящата заповед


Заповед № РД-07-97/13.08.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решение №412 и Решение №416 и Решение №426 от 31.07.2014 г. при съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-98/13.08.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решение №417 при съобразяване с мотивите на настоящата заповед


Заповед № РД-07-111/01.09.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Летница Решения №312 и №314 от 21.08.2014 г. за съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-128/09.10.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин Решения № 876 и № 877 от 26.09.2014 г. за съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Разрешение за строеж № 1/25.11.2014 г. за обект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“

Заповед № РД-07-170/09.12.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Троян Решения № 781 и № 782 от 27.11.2014 г. за съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-07-173/10.12.2014 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 727 от 26.11.2014 г. за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен

Заповед № РД-07-174/11.12.2014 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин Решениe № 923 от 25.11.2014 г. за съобразяване с мотивите на настоящата заповед

Заповед № РД-08-108/17.12.2014 г. - Областен управител Ловеч определя „ЕКСПА - АГРО“ ЕООД за купувач на имот – частна държавна собственост в местността „Тележене“

Заповед № РД-07-6/13.01.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 491 от 18.12.2014 г. за ново обсъждане в Общински съвет Луковит

Заповед № РД-07-7/13.01.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 476 от 18.12.2014 г. за ново обсъждане в Общински съвет Априлци

Решение № РР-23-30/13.01.2015 г. относно искане от Кмета на Община Тетевен, за разрешение да бъдат продължени договори за обществен превоз на пътници

Заповед № РД-07-15/19.01.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 753 от 29.12.2014 г.  за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен

Заповед № РД-07-169/13.02.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 497 oт 28.01.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет Луковит

Заповед № РД-07-173/26.02.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 875 от 12.02.2015 г. Ловеч за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч

Заповед № РД-07-174/04.03.2015 г. - поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед № РД-07-173 от 26.02.2015 г. на Областен управител на област Ловеч, като навсякъде в заповедта вместо „Решение № 875 от 12.02.2015 г.“ да се чете „Решение № 876 от 12.02.2015 г.“

Заповед № РД-07-178/16.03.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 814/26.02.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет - Тетевен

Заповед № РД-07-188/02.04.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 1007/24.03.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет Угърчин

Заповед № РД-07-189/02.04.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 904/26.03.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч

Заповед № РД-07-203/06.04.2015 г. - Областен управител Ловеч определя списък на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на Областна администрация Ловеч

Заповед № РД-07-208/17.04.2015 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места, следствие на бързото затопляне на времето

Заповед № РД-07-209/20.04.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 397/26.03.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ябланица

Заповед № РД-07-214/15.05.2015 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч т.1, § 12, ал.1 и § 13, ал. 1 от Решение № 926 от 30.04.2015 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Заповед № РД-07-219/22.05.2015 г. на Областен управител Ловеч относно определяне настъпването на „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури, организиране и провеждане мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари

Заповед № РД-07-505/15.12.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 11/30.11.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет Луковит

Заповед № РД-07-506/15.12.2015 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 6/25.11.2015 г. и Решение № 7/25.11.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ябланица

Заповед № РД-07-2/08.01.2016 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 30/21.12.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет Луковит

Заповед № РД-07-3/08.01.2016 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 32/21.12.2015 г. за ново обсъждане в Общински съвет Луковит

Решение № РР-23-5/03.02.2016 г. за съгласие Кметът на Община Тетевен да възложи пряко, за срок до 1/една/ година, извършването на автобусни превози по автобусни линии Тетевен – София – Тетевен, Тетевен – Ахтопол – Тетевен и Глогово - Плевен – Глогово

Заповед № РД-07-25/04.02.2016 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 53/21.01.2016 г. за ново обсъждане в Общински съвет Троян

Заповед № РД-07-29/12.02.2016 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 36/28.01.2016 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ябланица

Заповед № РД-07-30/16.02.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решение №40/ 28.01.2016 г.  при съобразяване с изложените в заповедта мотиви

Заповед № РД-07-31/16.02.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решения № № 37, 61, 85, 87 и 95 от 28.01.2016 г.

Заповед № РД-07-48/12.03.2016 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места, следствие на бързото затопляне на времето

Заповед № РД-07-56/22.03.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч Решение № 91 от 09.03.2016 г.

Заповед № РД-07-67/11.04.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Летница Решение № 54 от 30.03.2016 г.

Заповед № РД-07-68/12.04.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ябланица Решение № 65 от 29.03.2016 г.

Заповед № РД-07-70/13.04.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен Решение № 128 от 31.03.2016 г.

Заповед № РД-07-71/13.04.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен Решение № 129 от 31.03.2016 г.

Заповед № РД-07-72/13.04.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Тетевен Решение № 131 от 31.03.2016 г.

Заповед № РД-07-73/15.04.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч Решение № 115 от 31.03.2016 г.

Заповед № РД-07-74/15.04.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч Решение № 106 от 31.03.2016 г.

Заповед № РД-07-79/21.04.2016 г. на Областен управител Ловеч във връзка с протокол от заседание на Епизоотична комисия

Заповед № РД-07-83/10.05.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 92 от 21.04.2016 г.

Заповед № РД-07-84/16.05.2016 г. за осигуряване на пожарна безопасност преди, по-време и след жътвената кампания

Заповед № РД-07-94/09.06.2016 г. на Областен управител Ловеч във връзка с решение на областната епизоотична комисия от 08.06.2016 г.

Заповед № РД-07-96/15.06.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 103 от 30.05.2016 г.

Заповед № РД-07-97/15.06.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 104 от 30.05.2016 г.

Решение № РР-23-17/15.06.2016 г. относно осигуряване на обществен превоз на пътници по автобусна линия София-Ловеч

Заповед № РД-07-101/22.06.2016 г. - Областен управител Ловеч одобрява Плана на новообразуваните имоти на местността „Червен бряг“- в строителните граници на гр. Ловеч, област Ловеч (публикувана в Държавен вестник бр.50 от 01.07.2016 г.)

Заповед № РД-07-111/15.08.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Априлци Решения №№ 192  и 198 от 28.07.2016 г.

Заповед № РД-07-122/08.09.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч Решение № 228/25.08.2016 г.

Заповед № РД-07-123/09.09.2016 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 136 и Решение № 137 oт 23.08.2016 г.


Потърсете в сайта