ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Дата на публикуване: 21.03.2010 16:21
Карта на област Ловеч

Инфраструктура и комуникации

География и население

Забележителности

Общини в област Ловеч

Природни ресурси

Климат

Култура

Публични регистри

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2015 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч 2011 – 2015 г.

Аналитичен доклад за социалните услуги в Област Ловеч

Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2010-2013 г.

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч 2011–2015 г.

Адреси на териториални звена

Решения на общинските съвети

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Ловеч

Областен план за младежта на Област Ловеч 2013 година

Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)

Предлагат земи в Тетевен и Ловеч за смяна на статута - от земеделски на горски площи

Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г.

Областен план за младежта на област Ловеч 2014 година

Механизъм за периодичен преглед и актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч (2011-2015)


Потърсете в сайта