Проект по ОПАК - Повишаване професионалната компетентност и ефективност на ОА Ловеч чрез обучение

Дата на публикуване: 16.07.2014 15:43


Областна администрация Ловеч е бенефициент по договор № ЦА 12-22-35/12.07.2013г. – „Повишаване професионалната компетентност и ефективност на ОА Ловеч чрез обучение“.

Максималната обща сума на проекта, финансиран безвъзмездно по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, е в размер на 50 888,50 лева.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Целите на проекта са:

  • Повишаване на организационните умения на служителите на ръководни позиции;
  • Придобиване на нови умения за подобряване на имиджа на областната администрация пред обществеността;
  • Подобряване на комуникацията между служителите в самата администрация;
  • Повишаване на ключовите компетенции на служителите на ОА Ловеч.

 

Основни дейности по Проекта:

 

Дейност 1: Администриране и управление на проекта


Дейност 2: Провеждане на обучения за служителите на Областна администрация Ловеч 

Ще бъдат проведени 8 вида обучения, които обхващат цялата администрация и ще бъдат обучени27 служители.

 

 

2.1 Обучения, които са включени в каталога за обучения на ИПА за 2013г.

 

2.1.1 УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – обучението се предвижда за 6 души от ОА Ловеч.

2.1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА, ВРЕМЕТО И СТРЕСА – обучението се предвижда за 12 души от ОА Ловеч

2.1.3 ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ЕТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ И КОНФЛИКТИ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ – обучението се предвижда за 25 души от ОА Ловеч.

2.1.4 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА – обучението се предвижда за 9 души от ОА Ловеч.

2.1.5 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – обучението се предвижда за 12 души от ОА Ловеч.

2.1.6 СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ С MS WORD – обучението се предвижда за 25 души от ОА Ловеч.

2.1.7 ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWERPOINT (базов курс) – обучението се предвижда за 22 души от ОА Ловеч.

 

2.2 Обучения в ключови компетентности, които не са включени в каталога за обучения на ИПА за 2013г.

 

2.2.1 Обучения в ключови компетентности:

- екипна ефективност;

- лична ефективност;

- ефективно лидерство.

Ще бъдат обучени 24 служители.

 

Дейност 3 - Информация и публичност на проекта включва:

- 2 пресконференции;

- 2 публикации в пресата;

- разработени 400 рекламни брошури;

 - 1 информационна табела.


*********************************************************************


Документи:


Потърсете в сайта