Информационна брошура за правата на гражданите пострадали от престъпления

Дата на публикуване: 25.02.2013 18:06

В изпълнение на изискванията на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления издаде специализирана информационна брошура за правата на гражданите по посочения закон.

ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ по реда и условията на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) се предоставя за престъпленията посочени в чл. 3, ал. 3 от закона - тероризъм; умишлено убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления се прилага за престъпленията посочени в чл. 3, ал. 3, извършени след 30 юни 2005 г.
Пострадалите от престъпления по чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП придобиват правото си да търсят финансова компенсация след приключване на наказателното производство по силата на влязъл в сила акт на орган на съдебната власт (чл. 12 ЗПФКПП).
Финансовата компенсация се изразява в предоставяне от държавата на парична сума в размер от 250 до 5000 лв. (чл. 13, ал. 1 ЗПФКПП), а при смърт на пострадалия, общия размер на компенсацията за наследниците не може да надвишава 10 000 лв.(чл. 13, ал. 2 ЗПФКПП).
Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във (чл. 14 ЗПФКПП):

  • разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  • пропуснати доходи;
  • разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски;
  • пропуснати средства за издръжка;
  • разходи по погребение;
  • други имуществени вреди.


Молбата за финансова компенсация се подава до областния управител по настоящ адрес на пострадалия или до Националния съвет в двумесечен срок след влизане в сила на акта на орган на съдебната власт по чл. 12 от ЗПФКПП.
Молбата за финансова компенсация се разглежда в тримесечен срок от постъпването й в Експертната комисия към Националния съвет.

Формуляр на молбата и списък на необходимите документи за разглеждане на молба за финансова компенсация може да намерите на интернет адрес: http://www.compensation.bg/Pages/rights/default.aspx

ПСИХОЛОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ПОМОЩ
Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗПФКПП безплатна психологическа консултация и помощ се предоставят от специалисти - психолози от организациите за подкрепа на пострадали, за престъпленията посочени в чл. 3, ал. 3 от ЗПФКПП - тероризъм;умишлено убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство и изнасилване, откоито са настъпили тежки увреждания на здравето; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - телефон 02/ 980 02 62

ПРАВНА ПОМОЩ
Съгласно чл. 10 от ЗПФКПП безплатна правна помощ се предоставя по реда и условията на Закона за правната помощ, за престъпленията посочени в чл. 3, ал.3 от ЗПФКПП - тероризъм; умишлено убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група и други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Телефон: 02/ 819 32 00; http://www.nbpp.government.bg

Потърсете в сайта