Учредяване право на ползване в/у недвижим имот - частна държавна собственост /възмездно или безвъзмездно/, чрез търг или конкурс

Дата на публикуване: 04.12.2020 14:06
 1. Комплект документи от касата на Областна администрация

Правно основание: чл.56 от ЗДС

Срок за изпълнение: -

 1. и безвъзмездно/, чрез търг или конкурс... - Текуща страница
 2. Отмяна на незаконосъобразни актове на кметове на общини
 3. Спиране на незаконосъобразни решения на общински съвети и отнасянето им до Окръжен съд
 4. Осигуряване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт
 5. Издава удостоверение обр.УП-2 /за пенсиониране/-типова бланка
 6. Издава удостоверение обр.УП-30 /за трудов стаж/-типова бланка
 7. Утвърждава Областната транспортна схема-разписания на междуобщински транспортни линии в Ловешка област
 8. Одобряване на районни устройствени схеми и техните изменения
 9. Приемане на подробни устройствени планове, внесени за разглеждане с решение на общински съвет и подробни устройствени планове с обхват повече от 1 община
 10. Съгласуване на схеми за преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на имоти държавна собственост
 11. Разрешение за промяна предназначението на съществуващи озеленени площи или части от тях, представляващи публична държавна собственост за изграждане на обекти представляващи публична държавна собственост
 12. Съгласува разписания на междуобластни транспортни линии от Републиканската транспортна схема, които имат спирки по маршрутите във Ловешка област
 13. Издаване на преписи на АДС и други документи
 14. Консултации при издаване на административен акт
 15. Искане за предоставяне на достъп до обществена информация
 16. Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета, гаражи
 17. Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднал
 18. Отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост
 19. Предоставяне на безвъзмездно управление на имоти, частна държавна собственост на юридически лица и др.организации на бюджетна издръжка
 20. Замяна на имоти - частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица
 21. Продажба на имоти - частна държавна собственост чрез търг
 22. Връчване на депозитарна разписка
 23. Учредяване на право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, преминаващо през имот държавна собственост
 24. Учредяване на право на строеж за надстрояване или пристрояване, чрез търг
 25. Приемане и одобряване на плановете на земите по § 4
 26. Учредяване на право на надстрояване, пристрояване на съществуващи жилищни сгради без търг
 27. Предоставяне на помещения частна държавна собственост за нуждите на синдикални рганизации
 28. Продажба на обекти - частна държавна собственост, предоставени за управление на МО, МРРБ, МВР и други държавни предприятия, образувани по реда на чл.62, ал.3 от ТЗ
 29. Доброволна делба м/у държавата и физически или юридически лица /ликвидиране на съсобственост с държавата/
 30. Замяна на имоти - частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица
 31. Отписване от актовите книги на имоти възстановени с решение на поземлена комисия
 32. Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
 33. Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества
 34. Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени Актове за държавна собственост
 35. Издаване на акт за държавна собственост на парцели включени в парцеларните планове на стопанските дворове
 36. Издаване на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в / извън регулационните планове на населените места
 37. Издаване на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
 38. Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка
 39. Достъп до обществена информация
 40. Надзор и актуване на имоти държавна собственост
 41. Финансово-стопанско обслужване
 42. Устройство на територията
 43. Стопанисване и управление на имоти-държавна собственост
 44. Разпореждане с имоти и вещи - частна държавна собственост
 45. Отписване на имоти частна държавна собственост
 46. Правно-нормативно обслужване
 47. Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на граждани настанени в тях по административен ред
 48. Продажба на държавна земя на физически и юридически лица собственици на законно построени сгради върху нея
 49. Отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост чрез търг или конкурс
 50. Продажба на имоти частна държавна собственост, чрез търг
 51. Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на община
 52. Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение
 53. Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план
 54. Издава служебни бележки за доход
 55. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 56. Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Потърсете в сайта