Областен управител върна решение на Общински съвет Ловеч

Дата на публикуване: 14.03.2013 18:11
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна за ново обсъждане решение № 301 от 26 февруари т. г. на Общински съвет Ловеч, с което са направени изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч: „§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 е било „0,80 лв.”, става „3,00 лв.”;
2. В т. 2 е било „3,00 лв.”, става „9,00 лв.”;
3. Създава нова т. 3 със следното съдържание:
„За продажба с демонстрации на производство на произведения на художествени занаяти и приложните изкуства, срещу представяне на майсторско свидетелство или диплома за завършено образование – 2,00 лева.”
    Решението е незаконосъобразно, счита областният управител. Не е спазен редът, съгласно който кметът на общината внася анализ на прилаганите цени на такси и услуги, съдържащ оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите; преглед на всички други програми на общината за вземане на решение дали основанията за предоставянето на услугата са все още налице; предложения за подобряване на администрирането на таксите. В случая липсват доказателства за спазване на тези задължителни условия. Не е внесен за разглеждане и обсъждане от ОбС анализ как съществуващите към момента такси са покрили разходите от миналите години. Липсва представена сметка под формата на отчетени разходи и постъпили приходи във връзка с предоставянето на тази услуга през предходните две години. Всичко това представлява нарушение на установената процедура за изготвянето на този подзаконов нормативен акт. От особено значение  спазването на принципа за съразмерност, регламентиран от Закона за местните данъци и такси.
    В настоящия случай още по-съществено се явява нарушението на материалния закон. Юридическите и физическите лица заплащат такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост, се казва още в заповедта на областният управител. Съгласно ЗМДТ местната такса е обусловена от зоната, в която се намира терена. Горецитираната разпоредба въвежда задължението на местния парламент изрично да определи зоните, които са и единственият критерий за диференциране размера на таксата. Общинският съвет е взел решение в противоречие със закона като не е конкретизирал зоните за организиране на пазари, тържища и панаири. В допълнение органът на местно самоуправление е разграничил размера на таксата в зависимост от осъществяваните дейности, което е недопустимо дописване на законови норми.
    ЗМДТ въвежда като основа за определяне на различните местни такси единствено зоната, в която се намират терените, посочени в чл. 72 на ЗМДТ, а не вида на осъществяваната търговска дейност, се подчертава в заповедта на областният управител.

Потърсете в сайта