Областният управител върна решение на Общински съвет Тетевен

Дата на публикуване: 13.12.2012 17:35
    Областният управител Ваня Събчева върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Тетевен от 29 ноември т. г. С него е приет доклад за изпълнението на Наредба за упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества и на годишния план за приватизация и следприватизационен контрол.
    Срещу така взетото решение е постъпила жалба от наследници на бивш жител на Тетевен. В нея се твърди, че в приетия с решението доклад е включена информация за „БКС“ ЕООД, без да са съобразени правата на наследниците за обезщетение с дялове от това дружество. Последните са подали искане за това, като през 2011 г. отново са сезирали кмета на община Тетевен по повод решение на местния парламент да им бъдат прехвърлени съответни дружествени дялове, но към настоящия момент няма отговор от общинската администрация.
    В доклада, приет на 29 ноември т. г. е посочено, че общинското участие в „БКС“ ЕООД – Тетевен е 100 %, като капиталът е 31 500 лв. и е необходимо решение за откриване на производство по ликвидация.
    Тази информация е непълна. Видно е, че по отношение на това дружество има неуредени реституционни претенции, които не са взети предвид от кмета на община Тетевен при изготвяне на документа, поради което и самото решение следва да бъде преразгледано, като бъде взето предвид и искането на наследниците, категоричен е областният управител в мотивите си да върне за ново обсъждане вече приетото решение.

Потърсете в сайта