Областният управител върна решение на общински съвет Ловеч за определяне на ТБО

Дата на публикуване: 11.12.2012 16:56
    Областният управител върна за ново обсъждане Решение № 252 на Общински съвет Ловеч, с което той е определил годишния размер на такса битови отпадъци за 2013 г. в промили върху данъчната оценка за жилищни имоти.
    Така взетото решение е незаконосъобразно и немотивирано, както и липсват фактическите основания за приемането му.
    Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, а в приетия документ липсва обосновка на материално-техническите и административни разходи за предоставяне на услугата.
    Въведеното в експлоатация през май 2011 г. и действащо Регионално депо за неопасни отпадъци позволява изчисляването на количеството на депонираните отпадъци. Това означава, че генерирането на отпадъци от гражданите и юридическите лица е функционално свързано с използването на определени имоти, а ангажимента на общината е тяхното събиране и извозване. Размерът на местната такса се определя на база необходимите материално - технически и административни разходи по предоставяне на услугата при спазване на принципите,  за възстановяване на пълните разходи на общината. Ето защо основният критерий според Закона за местните данъци и такси е тяхното количество, а когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.
    В приетото решение като основа за изчисляване на размера е приета данъчната оценка на жилищните и нежилищните имоти. Липсва мотивирана аргументация за неприложимостта на първичния способ за определяне размера на таксата, което е категоричен порок на акта. В допълнение трябва да се открои и неясната методика за определяне разходите за отчисления по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Калкулирането на самата такса трябва да отразява действително направените разходи от страна на общината при обслужване на битовите отпадъци, а подробни разчети за посочената крайна сума липсват, категоричен е областният управител в заповедта си, с която връща за ново обсъждане взетото решение.
    В нарочно писмо до гражданина Данчо Заверджиев, подал сигнал до Областен управител, «че при определяне размера на такса битови отпадъци за 2013 г. са допуснати нарушения на закона от органа на местното самоуправление”, Ваня Събчева го уверява, че „в рамките на правомощията ми по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА и в законоустановения срок е осъществен контрол за законосъобразност на акта”. Решението не съдържа ясни мотиви за функционалната обвързаност между разходите за предоставяне на услугата и размера на местната такса. Това наложи неговото връщане за ново разглеждане при съобразяване с императивните изисквания на закона, се казва още в писмото, в което тя приветства Заверджиев  „за сътрудничеството в процедурите по изработване на законосъобразни актовете и политики на местната власт и за активната Ви гражданска позиция”.

Потърсете в сайта