Областният управител върна решение на Луковит поради липса на мотиви

Дата на публикуване: 23.10.2012 18:27
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед решение на общински съвет Луковит поради липса на мотиви за взимането му.
    Местният парламент в града е променил характера на собственост - от публична в частна за поземлен имот с площ от 4200 кв. м., находящ се в с. Дерманци. Възложено е и изработване на ПУП за разделяне на имота, разпоредено е кметът на общината да започне процедура за продажба на новообразувания имот.
    В мотивите на решението не са посочени фактически основания  за приемането му, а само правни, с което е нарушен АПК. По тази причина, при осъществения на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) контрол, не може да се установи дали това решение е съобразено с разпоредбата на Закона за общинската собственост.   
    Няма посочен и акт за общинска собственост, поради което не може да се установи дали такъв е съставен, и съответно вписан в службата по вписванията. Няма информация какво е било предназначението на имота, заради което е имал характер на публична общинска собственост. Не може да се установи и дали е загубил значението си - трайно да задоволява обществените потребности с местно значение.
    Предвид изложените съображения решението на Общински съвет Луковит не е съобразено с приложимите материалноправни норми и то трябва да бъде преразгледано, категоричен е областният управител.

Потърсете в сайта