Областният управител върна решение на Общински съвет Троян

Дата на публикуване: 10.10.2012 19:43
    Областният управител на област Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед решение на Общински съвет Троян, взето на редовна сесия на 27 септември. В него местният парламент в града е отменил свое решение от юни т. г. и на основание разпоредби от ЗМСМА и ЗОС е възложил на кмета да учреди на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД безвъзмездно право на строеж върху имот общинска собственост за изместване на трафопост.
    В предоставените материали е приложено предложението на кмета на община Троян относно преразглеждането на решение №158/28.06.2012 г. Заедно с това са изложени обстоятелствата, които налагат учредяването на правото на строеж да е безвъзмездно. Изложени са мотиви, че съгласно Договор от 15.05.2012 г. изместването на трафопост № 12 следва да стане за сметка на община Троян. Допълнително се посочва, че „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД ще дари сума равна на правото на строеж  като подпомогне финансово подготовката на празника на гр. Троян.
    Приетото решение е незаконосъобразно. Неправилно органът на местно самоуправление се е позовал на чл. 37, ал. 5 от ЗОС, като не е съобразил, че това е норма с общ характер. При регулиране на взаимоотношенията със специални субекти, какъвто е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ“ – АД се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката. Там се предвижда, че за изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс. Законодателят е предвидил като единствено облекчение процедурата да се извършва без провеждането на търг или конкурс, но императивно е заложил изискването за възмездност. Това нормативно правило не е случайно, а е съобразено с принципите на защита на свободната конкуренция, пише в заповедта на губернатора, с която решението е върнато за ново обсъждане.

Потърсете в сайта