Областният управител върна решения на Общински съвет Ябланица

Дата на публикуване: 10.10.2012 19:39
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед за ново обсъждане решение № 136 Общински съвет Ябланица, с което е дал съгласие договор № 07-0173/25.09.2009 г. за ползване на помещение, находящо се в сградата на бивш битов комбинат, сключен с ЕТ „Милениум - Иван Петров“ да бъде удължен за срока 3 (три) години, считано от 25.09.2012 г. С решение № 137 от 27.09.2012 г. Общински съвет - Ябланица е дал съгласие договор № 07-0172/25.09.2009 г. за ползване на помещение, находящо се в сградата на кметство с. Златна Панега с площ 69 кв. м., сключен с „Балкан Азия Транс- 98“ ООД - гр. София, да бъде удължен за срока 3 (три) години, считано от 25.09.2012 г. С аналогично решение № 138 от 27.09.2012 г. местният парламент е дал съгласие договор № 07-0183/26.10.2009 г. за ползване на ученическия бюфет в СОУ“ В. Левски“ Ябланица с площ 35 кв. м., сключен с „Дижонс“ ЕООД - гр. София, да бъде удължен за срока 3 (три) учебни години.
    Така приетите решения са незаконосъобразни и не кореспондират с императивните правила на специалните нормативни актове, категоричен е Областният управител, като изтъква съображенията си.
    Съгласно § 78 от ЗИД на ЗОС в тримесечен срок от влизането в сила на закона, общинските съвети следва да приемат измененията и допълненията на наредбите по прилагането му, а съгласно втората алинея на текста - договорите за наем, сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години с решение на общинския съвет. За да се приложи нормата следва да са налице следните предпоставки - да е налице валидно сключен договор за наем; уговореният с договора срок за ползване да е за по-малко от десет години и към момента на влизане в сила на изменението на закона срокът на наемното правоотношение да не е бил изтекъл.
    От предложенията става ясно, че и трите договора за наем са сключени през  2009 г. за срок от 3 години, който изтича през 2012 г., тоест § 78 от ЗИД на ЗОС нe e приложим за договорите, сключени при новата уредба в ЗОС, категоричен е областният управител. 

Потърсете в сайта