Областният управител върна две решения на Общински съвет Луковит

Дата на публикуване: 20.08.2012 16:17
Със своя заповед от 16 август т.г. областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна решение на Общински съвет Луковит, с което е приета структурата на общинската администрация в града.
    С Решение № 137 от 1 август относно актуализация на структурата на общинска администрация местният парламент е одобрил структурата и общата й численост. В дирекция Обща администрация са одобрени 23,5 щатни бройки, а в дирекция Специализирана администрация 30 щатни бройки, като общата численост на администрацията 55,5 щатни бройки, в които не са включени изборните длъжности и органите по чл. 19 от Закона за администрацията, техните заместници и кметските наместници. Така приетото решение е в противоречие със Закона за администрацията и Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията и трябва да се преразгледа, е становището на Областен управител.
    За ново обсъждане е върнато и друго решение - Общински съвет Луковит дава съгласие „Агро Инвестмънт“ ЕООД да изгради и монтира система за капково напояване, стопанска постройка със селскостопанско предназначение, инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност до 30 кW, както и на ограда до 2,20 м. над прилежащия терен в имоти частна общинска собственост с кадастрални номера 001036 и 001039 в землището на с. Петревене, предоставени на дружеството за ползване, съгласно Договор за аренда от април т.г.
    Решението не е мотивирано, поради което не може да се установи съответствието му със законовите разпоредби. В него не са посочени нито правните, нито фактическите основания за приемането му. Поради липсата на съответни мотиви не може да се направи извод дали при вземането му Общинският съвет е съобразил и Закона за устройство на територията. В същия  е посочено, че инсталации за производство на електрическа енергия се монтират в урбанизираните територии. В случая се дава съгласие за монтиране на такава инсталация в земеделски земи, без да е променено предназначението. Ако това бъде променено, договорът за аренда следва да бъде прекратен, да бъде проведен търг или конкурс по реда на ЗОС за последващото му предоставяне, се казва в заповедта на Областен управител, с която е върнато и това решение.

Потърсете в сайта