Областният управител върна правилника за дейността на местния парламент в Ябланица

Дата на публикуване: 12.01.2012 17:33
    Областният управител на Ловеч инж. Ваня Събчева върна със своя заповед от 10 януари за ново обсъждане Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ябланица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година.
    В документа, приет от местния парламент на заседание на 22 декември 2011 г. е предвидено решенията, с които се „приема и изменя годишният бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му” да става с мнозинство от гласовете на повече от половината от общия брой на съветниците. Законът изисква това да става с поименно гласуване.
    В приетия правилник е регламентирано общинският съвет да взема решения за предсрочно прекратяване пълномощията на съветник при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Законът ясно регламентира хипотезите, при които се прекратяват правомощията на общински съветник и не делегира права на общинския съвет да въвежда и други такива, пише в мотивите си Събчева.
    Тя нарежда ново обсъждане и на условията, при които се прекратяват правомощията на председателя на общинския съвет, както и на неговите правомощия.
    В чл. 27, ал. 5 от приетия правилник пък е посочено, че пътните и други разходи, направени от общински съветник на територията на община Ябланица във връзка с работата му в съвета, не се поемат от общинския бюджет. Тази разпоредба е в противоречие със закона, където изрично се посочва, че тези разноски се поемат от именно от общинския бюджет. Средствата за командировъчните на общинските съветници следва да бъдат изплащани при спазване на действащата разпоредба в страната, пише още в заповедта на областния управител, с която тя връща за ново обсъждане в предвидения от закона срок вече приетия правилник.  

Потърсете в сайта