И правилникът за дейността на Общински съвет Троян бе върнат за ново обсъждане

Дата на публикуване: 12.01.2012 17:30
    Областният управител на Ловеч инж. Ваня Събчева върна за ново обсъждане приетия на 22 декември 2011 г. „Правилник за организацията и дейността на общински съвет Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 г.“
    Правилникът е приет при спазване на административно-производствените правила, установени с чл. 26, ал. 2 от ЗНА и чл. 77 от АПК, като в 14 дневен срок преди внасянето му за разглеждане  от Общински съвет е публикуван на електронния сайт на органа. Макар да не е проведено обществено обсъждане, което е въпрос на организация и воля на местния парламент, на гражданите на община Троян е предоставена възможност да се запознаят с проекта, да направят предложения и да изразят становища по неговото съдържание.
    В раздел от документа подробно са регламентирани задълженията на общинския съветник. Не е спазено обаче изискването от Закона за местното самоуправление и местна администрация, което задължава Общинския съвет да определи размера и условията, при които ще се удържат средства от възнаграждението на общинския съветник в случаите на неизпълнение  на задължението му да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси. Това налага да бъдат направени необходимите промени в съответствие с изискванията на специалния закон, казва в мотивите си инж. Събчева.
    От началото на дейността на общинските съвети областният управител вече върна за ново обсъждане правилниците на местните парламенти в Тетевен, Летница, Ябланица и Луковит.

Потърсете в сайта