Областният управител върна решение на Общински съвет в Ловеч за таксите в детските градини

Дата на публикуване: 12.01.2012 17:28
    Областният управител на Ловеч инж. Ваня Събчева върна за ново обсъждане решение на общинския съвет, с което е изменен член от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Ловеч.
    На последното си заседание за 2011 г. съветниците са увеличили постоянната месечна такса с 2 лв, като от 8 тя става 10 лв, и дневната такса за посещаемост, която пък се е вдигнала с 40 ст. и от 1.60 е станала 2 лв.
    Нито в текста на самото решение, нито в приложената документация и обсъжданията при приемането му, не се съдържат мотиви за определяне нова стойност на дължимата такса, нито относно това кое налага увеличаването на размера й. Съгласно закона размерът на тази такса се изчислява съобразно реалната издръжка на едно лице, ползващо социалната услуга и се формира като се държи сметка за разходите за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Никъде в документите не стават ясни причините, които налагат увеличението. А направенатата констатация за увеличаване на хранителните продукти и горива не е съпроводена с реален финансов разчет за необходимите средства за издръжка на едно дете в детска градина, пише в мотивите си Събчева.
   Нещо повече - целият текст на чл. 30 от Наредбата противоречи на ЗМДТ, като предвижда  задължителна постоянна месечна такса и в т. 2 на същия текст въвежда  такса за посещаемост на ден за всички групи от 2.00 лв., представляваща на практика дневна такса. В чл.6, ал.1, б.”в” от ЗМДТ е регламентирана възможността на общините да събират такси за детски градини, като в императивната разпоредба на чл.81 от него е въведено ограничението таксите за ползване на детски градини, събирани от родителите или настойниците да са месечни, като не е разписан регламент за дневни такси. Разделянето на таксата за ползване на детска градина на два елемента е незаконосъобразно и в противоречие със закона. Законодателят не е предвидил правна възможност да се разделя и определя постоянна такса, която да се дължи независимо дали детето е ползвало услугата или не, категоричен е още Областният управител.

Потърсете в сайта