Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
Основание за създаване:
Комисията е създадена в изпълнение на изискванията на чл.138а, ал.3, чл.140, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, чл.64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия, Заповед № Р-34/13.02.2013г. на министър-председателя на Република България и необходимостта  от проверка на изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч.

Състав:
Председател: Бойко Пъдарски -  заместник областен управител на Област Ловеч

Членове:
 1. Христо Троански – ст. експерт в Областна администрация Ловеч
 2. инж. Красимир Панков - инспектор по ЗН в група ПКПД в РДПБЗН - Ловеч
 3. инж. Мариян Личев - Предприятие "Язовири и каскади" - София
 4. инж. Румен Зарев - гл. експерт в Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен
 5. инж. Силвия Илиева – специалист в "Напоителни системи" ЕАД - Плевен
 6. инж. Вътослава Найденова - гл. експерт в РИОСВ - Плевен
 7. инж. Катя Банчева - гл. експерт в РДГ - Ловеч
 8. инж. Владислав Радоев - строителен инженер във "В и К" АД - Ловеч
 9. Калина Кандева - ст. експерт в ОД "Земеделие" - Ловеч
 10. Представител на общината – собственик на водните обекти

Резервни членове:

 1. Йордан Йорданов - гл. експерт в Областна администрация Ловеч
 2. ст.инсп.инж. Радомир Радев - началник група ПКПД в РДПБЗН - Ловеч
 3. инж. Даниел Лесишки - ст. експерт в РИОСВ - Плевен
 4. инж. Веселин Монев - гл. експерт в Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен

Задачи:
 1. Комисията да извърши контролна проверка на проводимостта на речните легла, състоянието на защитните диги и съоръжения, и изпълнението на дадените предписания от предходната проверка на съответните длъжностни лица.
 2. Да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла и отточните дерета на язовирите.
 3. Да обследва техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти, съгласно утвърдения списък и се провери изпълнението на предписанията от последните проверки.
 4. На собствениците на водностопански обекти, неизпълнили предписанията от предните проверки да се съставят актове за административни нарушения, в съответствие с предоставените правомощия на членовете на комисията.
Документи:
Вътрешни правила за работа на междуведомствената комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти

Заповед № РД-07-167/03.10.2012 г.

Констативен протокол за резултатите от извършена проверка във връзка с чл. 138а и 140, ал. 5 от Закона за водите, в периода 09.10.2012 г. – 07.11.2012 г.

Програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2013 г.

Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч (съгласно т.4 от Заповед Р-118/09.05.2012 г. на министър-председателя на Р. България)

Списък на потенциално опасните язовири в област Ловеч за 2012 г.

Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч -съгласно т.4 от Заповед РД-07-58 от 04.2013 г.

Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч -съгласно т.4 от Заповед РД-07-173 от 10.2013 г.

Списък на потенциално опасните язовири на територията на Област Ловеч за 2014 г.

Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2014 г. - пролет

Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2014 г.- есен

Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2015 г. - пролет

Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - есен 2015
Заповед № РД-07-100/20.04.2017 г. - Областен управител Ловеч назначава междуведомствена комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в Област Ловеч
ГРАФИК за работата на междуведомствената комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в Област Ловеч през месец МАЙ 2017 г.
 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска