Областен съвет по сигурност на област Ловеч
   
Основание за създаване:
Областният съвет за сигурност на област Ловеч е създаден в изпълнение на изискванията на чл.44, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р.България и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията.

Състав:
 Председател: инж. Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч
 Зам. п
редседател: Илиян Тодоров - заместник-областен управител на област Ловеч
 Секретар: Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АПОФУС
  Членове:
 1. Ваня Иванова– директор дирекция АПОФУС в Областна администрация Ловеч;
 2. Нели Митева – директор дирекция АКРРДС в Областна администрация Ловеч;
 3. старши комисар Милен Маринов - директор на ОД на МВР Ловеч;
 4. Христо Маринов - директор на ТД НС Ловеч;
 5. подполковник Светослав Църовски - началник на военен гарнизон Ловеч;
 6. подполковник Борислав Иванчев - началник на военно окръжие Ловеч;
 7. комисар Владимир Кацарски - директор на РД ПБЗН Ловеч;
 8. д-р Силвия Моева - директор на ЦСМП Ловеч;
 9. д-р Анета Винева - и.д. директор на Регионална здравна инспекция Ловеч;
 10. инж. Георги Грозданов - директор на ОПУ Ловеч;
 11. Дияна Рускова - директор на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч;
 12. инж. Данаил Събевски - изпълнителен директор на "ВиК" АД Ловеч;
 13. Румен Тодоров - зам. ръководител направление Ловеч-Враца "ЧЕЗ разпределение България" АД.
        
  Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
 • разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
 • военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
 • изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
 • организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
 • участие в подготовката на териториалната отбрана.

Информация за дейността:

Доклад за дейността на Областния съвет по сигурност през 2018 г.За 2011 година е проведено едно заседание.
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019