Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
Основание за създаване:
В изпълнение на §1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, на основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията
Състав:
Председател: Бойко Пъдарски - заместник областен управител на област Ловеч
Зам. председател: инж. Ваня Събчева - главен секретар, ОА Ловеч
Секретар: Христо Троански – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Членове:
 1. Николай Недялков – началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Ловеч
 2. Йото Йотов - инспектор ОО АА, гр. Ловеч
 3. Соня Недкова – старши експерт РУО – Ловеч
 4. инж. Христалина Илиева - главен експерт - ОПУ - Ловеч
 5. Михаил Михайлов - главен специалист в Община Априлци
 6. Габриела Трифонова – специалист в Община Летница
 7. Петър Деков – главен експерт в Община Ловеч
 8. Драгомир Доков – гл. експерт ОКСМП в Община Луковит
 9. Борис Врабевски - зам. кмет на Община Тетевен
 10. Румен Варчев – гл. експерт СИ ОМП и МТО в Община Троян
 11. Татяна Сирашка - секретар МКБППМН в Община Угърчин
 12. Стоян Стойчев - зам. кмет на Община Ябланица

Задачи:
 1. Да координира и контролира проблемите по безопасността на движението, да изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване.

Документи:

 1. Протокол от заседанието, проведено на 21.03.2012 г.
 2. Заповед РД-07-147/24.08.2012 г.
 3. Заповед РД-07-33/27.02.2012 г.
 4. Заповед РД-07-44/22.03.2012 г.
 5. Доклад за дейността през 2013 г. на "Областна комисия по безопасност на движението по пътищата"
 6. Протокол от заседанието, проведено на 29.04.2015 г.
 7. Протокол от заседанието, проведено на 19.08.2015 г.
 8. Протокол от заседанието, проведено на 03.06.2016 г.
 9. Отчет на Програма от мерки за подобряване безопасността на движение по пътищата за 2015 г.
 10. Мерки за подобряване на безопасността на движение през 2016 г.
 11. Заповед РД-07-19/29.01.2016 г.
 12. Заповед РД-07-125/13.09.2016 г.
 13. Протокол от заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 13.09.2016 г.
 14. Отчет за изпълнение на областна стратегия за подобряване на безопасността на движението в област Ловеч през 2016 г.
 15. Мерки за подобряване на безопасността на движение през 2017 г.
 16. Протокол от заседанието, проведено на 30.06.2017 г.
 17. Протокол от заседанието, проведено на 13.09.2017 г.
 18. Доклад за дейността на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч през 2017 г.
 19. Протокол от заседанието, проведено на 23.03.2018 г.
 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска