Изисквания за работа с електронните документи
    1. Допустими формати за работа с електронни документи в Областна администрация Ловеч:

        - *.doc, *.rtf, *.xls – входящи и изходящи, създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия “XP”;

        - *.pdf  - входящи,създадени и записани със средствата на Adobe Acrobat, минимална версия  “5.0”;

    2. Документите съдържат прав (некриптиран) текст.

    3. Файлът, съдържащ документа, не е заразен с вируси.

    4. Документите са подписани с валиден универсален електронен подпис.

    5. Атрибути за входящи електронни документи:

        - “ЖЕЛАНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ”, със следния текст: “Съгласен съм да получавам електронни изявления от Областна администрация Ловеч”;

        - “ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 10 ОТ ЗЕДЕП”, със следния текст: “Желая потвърждаване за получаването на изпратеното до Областна администрация Ловеч електронно изявление”.

    6. При заявено желание Областна администрация Ловеч изпраща на посочения адрес:

        - потвърждение на приемането, представляващо полученото изявление с добавен входящ номер и подписано с универсален електронен подпис от служител в деловодството на Областна администрация Ловеч;

        - информация за отказ от регистрация, ако след направената проверка документът не отговаря наизискванията.

    Забележка: Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от Областна администрация Ловеч и/или желанието си да получава потвърждение от Областна администрация Ловеч и НЕ Е посочил изричен електронен адрес за връзка,за такъв ще се смята посочения в удостоверението за електронен подпис (УЕП) електронен адрес.

    7. В случай на несъгласие (или неизявено съгласие) за получаване на потвърждение и/или електронни изявления от Областна администрация Ловеч, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция, като в този случай кореспонденцията ще се извършва чрез хартиени документи.

    8. Задължителен атрибут - “СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ”, със следния текст: “Съгласен съм Областна администрация Ловеч  да обработва личните ми данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на Областния управител и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в Областна администрация Ловеч. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на данните ми, характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им, получателите или категориите получатели,на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им, правото ми на достъп до и на поправка на данните”.

    Забележка: Когато подателят – физическо лице не е отбелязал съгласието си по предходното поле, изявлението му се оставя без разглеждане поради неспазване на установената форма.
 
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска