ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
 

Георги Терзийски
Областен управител на Област Ловеч


Дата на раждане: 1 септември 1971 г.
Професия: Икономист, Юрист
Образование: Средно образование – ПМГ – Ловеч, Висше образование – УНСС, РУ „Ангел Кънчев”
Професионален път: Инспекторат на Агенция по заетостта 1996 г. – 2002 г., Главна инспекция по труда от инспектор до директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Ловеч 2002 г. – 2009 г., частен сектор – управление на предприятия за производство на метални изделия 2009 г.- 2014 г.


Email: governor@lovech.government.bg

Телефон: (068) 600 003
Факс: (068) 600 166
Стая: 102


-----------------------------------------------------------------------------------------------
      Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
/чл. 142 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

      Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

     Областният управител се назначава от Министерския съвет.
/чл. 143 от Контунцията на Република България във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за администрацията/

      Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
/чл. 143 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/


      Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт.
/чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за администрацията/

      Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
/чл. 29, ал. 1 от Закона за администрацията/

      При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
/чл. 4, ал. 2 от Устройствен правилник на областните администрации/

      Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка.
/чл. 57, ал. 2 от Закона за администрацията/
***

Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска