Областният управител върна три решения на Общински съвет Тетевен

Дата на публикуване: 10.10.2012 19:53
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед три решения на Общински съвет Тетевен, взети на заседание на 27 септември.
    С Решение № 210 се дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Общината и Надежда Цочева Калчева от гр. Тетевен, чрез изкупуване на частта на Общината, представляваща част от УПИ XXII в кв. 148 по ПУП на гр. Тетевен, с площ от 124 кв.м., актуван с АОС №1732/15.12.2008 г. по цена, определена от лицензиран оценител в размер 1287 лв.
    В мотивите на решението не са посочени фактическите основания  за приемането му, а само правните, с което е нарушено изискването на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). По тази причина при осъществения контрол не може да се установи дали решението е съобразено с разпоредбите на Закона за общинската собственост (ЗОС) - разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, да се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. В случая няма приложена данъчна оценка на правото на собственост, предмет на разпоредителна сделка, от което е видно, че общинските съветници не са я съобразили при приемане на решението, са мотивите на областния управител.
    Това нарушение е допуснато и при приемане на Решение № 211. В него е приета пазарната оценка за продажба чрез публичен търг на три поземлени имота, представляващ земеделски земи в землището на с. Гложене, без да е съобразена данъчната оценка на тези имоти.
    С Решение № 213 Общински съвет Тетевен обявява за частна общинска собственост поземлен имот, актуван за публична общинска собственост. В мотивите на решението в нарушение на АПК не са посочени фактическите основания за приемането му. Поради това при проверка на неговата законосъобразност не може да се установи дали са налице предпоставките, посочени в ЗОС. Не е посочено какво е било предназначението на имота и дали същото е отпаднало, за да бъде променен характерът на собствеността от публична в частна, счита областният управител, поради което и връща решенията за ново обсъждане.

Потърсете в сайта