Областният управител върна четири решения на Общински съвет Ловеч

Дата на публикуване: 10.10.2012 19:49
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна със свои заповеди четири решения на общинския съвет в Ловеч, взети на сесия на 25 септември т. г.
    С Решение № 207 Общински съвет Ловеч е актуализирал програмата за управлението и разпореждането с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2012 г. и учредява възмездно право на строеж без търг или конкурс върху имоти общинска собственост на 16 лица за узаконяване на незаконно построени гаражи. Решението не е съобразено с чл. 37 ал.1 от ЗОС, който предвижда право на строеж върху имот - частна общинска собственост, да се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. В същия закон е предвидена възможността това да става без търг или конкурс, при определени условия, които в случая не са налице. Решението не е съобразено и с текстове от закона, според които разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, да се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. В случая няма приложена данъчна оценка на правото на строеж, предмет на разпоредителна сделка, от което е видно, че общинските съветници не са я съобразили при приемане на решението.
    С Решение № 208 Общински съвет Ловеч е учредил възмездно право на строеж върху 25 броя терени за изграждане на гаражи, след провеждане на търг. Определена е тръжна цена в размер на 346 лв., съгласно изготвена пазарна оценка.  Няма данни каква е данъчната оценка на правото на строеж, поради което не може да се установи, дали е съобразен ЗОС.
    С решение № 200 общинският съвет в Ловеч  е дал съгласие за заемообразно отпускане на финансови средства от фонд „Приватизация“ - 91 % в размер на 9500 лв. на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ за извършване на неотложен ремонт. Предвидено е и средствата да бъдат възстановени на фонда за 2 години на 24 равни месечни вноски.
    Така приетото решение е незаконосъобразно, категоричен е областният управител като се мотивира с това, че разпоредбите, на основание на които е прието решението, предвиждат, че „паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества се разпределят по следния начин: попълване на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия - 10 на сто, и останалата част от 81 на сто се внася в специален фонд на разпореждане на съответният общински съвет, като средствата по него се използват за инвестиционни цели, включително за придобиването на ДМА със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството, като тези средства не могат да се използват за текущи нужди”.
    Изброените предпоставки се отнасят до хипотези, при които средствата се предоставят безвъзмездно. Единствено хипотезата на ал. 7 на чл. 10 от ЗПСК урежда възможност временно свободните средства да се ползват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.
    От една страна, местният парламент не е формирал волята си на база тази материална норма, а от друга заемообразните средства са целеви и са отпускат за реализирането на проекти от фондовете на ЕС. Гореизложеното и липсата на фактическите и правни основания за издаването на акта обуславят неговата незаконосъобразност, категоричен е областният управител.
    С решение № 203 на основание текстове от ЗМСМА и Закона за общинските бюджети е приел актуализация на бюджета на община Ловеч и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. В т. 6 е дадено съгласие от „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения“ да се прехвърли сумата от 15 670 лв. по „Субсидии за организации с нестопанска цел“ като дофинансиране на делегираната от държавата дейност „Читалища“, като след приключване на конкурсната процедура Ловчанско читалище „Наука-1870“ да внесе в Общински съвет Ловеч отчет за изразходваните средства, а неизразходваните да бъдат възстановени по същия параграф. Така формираната воля на административния  орган е неясна и създава невъзможност да се установи за каква „конкурсна процедура“ се отпускат средствата. По същество липсват конкретните обстоятелства, въз основа на които местният парламент е счел, че следва да упражни предоставената му компетентност. Неизлагането на мотиви към административния акт е съществено нарушение на закона и винаги е основание за отмяна на решението, счита Ваня Събчева.


Потърсете в сайта