Областният управител върна за ново обсъждане правилника на Общински съвет Априлци

Дата на публикуване: 02.03.2012 18:15
    Областният управител на Ловеч Ваня Събчева върна със своя заповед от 2 март за ново обсъждане правилника за организацията и дейността на Общински съвет Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 г.
    В мотивите си областният управител изтъква, че в представения със закъснение при това документ липсва единно решение за приемане на подзаконовия нормативен акт в цялост. Налице е нарушение на предвидената процедура за внасяне, обсъждане и приемането му, както и съществени противоречия с императивни норми на специалните закони.
    Областният управител не приема чл.14, ал. 1, т. 3 от глава Втора, приета от съветниците, като подчертава, че  в разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗМСМА е установена изрична уредба на основанията, при които правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно. Законът предвижда само три предпоставки за това, а именно - при подаване на оставка (т. 1),  при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1 (т. 2) и влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (т.3). Цитираната законова норма е императивна по своя характер и не позволява разширително тълкуване, респективно - доразвитие с подзаконов регламент. Изброяването на материално-правните предпоставки е изчерпателно, лимитативно и категорично, поради което въвеждането на допълнителни такива с Правилника на общинския съвет е недопустимо.
    Губернаторът оспорва и  чл. 18, където е определено възнаграждението на председателя, без обаче да е посочено работното му време. Това е абсолютно изискване на чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, тъй като заплащането е функционално свързано и се определя пропорционално на продължителността на работния ден. В този смисъл органът на местно самоуправление следва изчерпателно да доуреди въпроса, се казва в заповедта на областния управител.
    За ново преразглеждане се връща и  решение №35/26.01.2012 г., с което е приета Глава Четвърта от правилника, поради констатирани противоречия със закона. С нея се уреждат въпросите за статута на общинския съветник, неговите права и заплащането за изпълнение на задълженията му като представител на местната общност в колективния орган. Решенията на общинските съвети за определяне на възнаграждението на общинския съветник е въпрос на целесъобразност и не може да се контролира и вкара в разумни рамки по административен ред от областния управител. Следва обаче да се укаже на органа, че с оглед неясното определяне на размера в чл. 23, ал. 2, т. 1 и т. 2 от правилника, е необходимо да следи възнаграждението за месец да не надвишава стойността определена в ал. 2 на същия текст, а именно 50% от средната работна заплата за администрацията. Не е спазено изискването на ЗМСМА, което задължава Общинският съвет да определи в правилника за организацията и дейността си размера и условията, при които ще се удържат средства от възнаграждението на общинския съветник в случаите на неизпълнение  на задължението му да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси.

Потърсете в сайта