Новини
12.10.2018
116 работодатели анкетирани за потребностите им от работна сила, през следващата година 68 от тях ще търсят нов персонал

116 работодатели са участвали в анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите им от работна сила, през следващата година 68 от тях ще търсят нов персонал. Това стана ясно на проведеното заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, на която бяха отчетени резултатите от проучването. 
Констатациите от анкетното проучване за потребностите от работна сила в област Ловеч показват, че работодателите предпочитат да наемат кадри със знания и умения за самоконтрол и дисциплина - 87.1 %, ключовите компетенции, които анкетираните считат за задължителни, са инициативност и предприемачество - 36.2%.
През следващите 12 месеца 68 работодатели или 58,6% от анкетираните, ще търсят нов персонал - най-много специалисти с квалификация по професия готвач, което е обвързано и с разкриването на нови работни места в хранително вкусовата промишленост. Ще има търсене на работници без специална квалификация през следващите 12 месеца - общи работници, които да заемат 79 от работните места. От работодателите, включили се в проучването, най-висок процент търсят кадри с постоянна заетост, а по-малко търсене има в сезонна и краткосрочна (под 6 месеца) заетост.
Прави впечатление липсата на участници в анкетирането с профил селско стопанство, оттам и търсенето на професии, свързани със селското стопанство, макар голяма част от населените места в областта да попадат в селски район по Програма за развитие на селските райони – само 5 участници от този сектор са участвали в проучването. 
В дългосрочен план от 3 години са посочени като най-търсени специалисти с висше образование от следните професионални направления: информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника и машинно инженерство, специалисти със средно образование са насочени към направленията: производство и преработка, търговия за едро и дребно и др. Отново няма посочени професии свързани със селското стопанство. 
Посочените по-горе констатации явно са повлияни и от структурата на участниците в анкетирането, както по вид на икономическата дейност, така и по брой зает персонал за предходните 12 месеца и на работните места по вид на изискваната квалификация. Участвалите в анкетирането са основно работодатели от индустриални/производствени дейности - 24.1%, от сферата на търговията 19%, услуги за населението (извън транспорт, туризъм и търговия) 12.9% и други единични проценти от сферата на строителство, туризъм, транспорт, селско стопанство, публичен сектор и др. 
В допитването са взели участие най-вече фирми с персонал от 11 до 50 наети лица - 51.7% , с персонал от 6 до 10 човека - 19% и от 51 до 150 лица - 12.9%, които преобладават в икономиката на област Ловеч, участниците с над 150 наети лица са едва трима.
Най-голям процент работодатели, взели участие в анкетирането, са от община Троян - 37, следвани от Ловеч - 34, Луковит - 24 и Тетевен - 21.
Проучването налага и следните изводи: необходимо е разширяване на обхвата на анкетираните, обвързване на резултатите от проучването на потребностите от работна сила при изготвяне на план-приемите в професионалните гимназии и висши учебни заведения, курсовете за квалификация и преквалификация, финансирани от национални и европейски програми. 
Обобщените данни ще бъдат предоставени на Агенцията по заетостта.
През месец февруари 2018 г. се проведе първото проучване сред работодателите за потребностите им от работа сила. Анкетирането на работодателите за второто проучване се извърши през периода от 1 август до 17 септември 2018 г.
Заседанието бе водено от председателя на Комисията по заетостта зам.-областният управител Илиян Тодоров, като в него участваха всички заинтересовани институции. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019