Новини
16.02.2011
Областният управител върна за обсъждане решения на общинските съвети в Ловеч и Угърчин, отмени и заповед на кмета на Априлци

    Областният управител на Ловеч Николай Нанков върна за ново обсъждане решение № 673 от 27 януари на общински съвет Ловеч в частта, с която е прието да се учреди право на палзване на Народно читалище „Зорница 2010 г.” върху имот, представляващ къща „Екатерина Пеева”.
    В мотивите на губернатора, описани в заповед от 11 февруари, се казва, че къща „Екатерина Пеева” представлява архитектурен паметник и поради това същата е публична общинска собственост. След като читалище „Зорница 2010 г.” е регистрирано след влизане в сила на ЗНЧ, разпоредбата на § 4 от ПЗР на ЗНЧ, цитирана в решението на местния парламент, е неприложима. Поради това не може имот, публична общинска собственост да бъде обременен с ограничено вещно право, както са гласували съветниците, счита още областният управител.
     От началото на 2011 г. областният управител върна за ново обсъждане и решения на общинския съвет в Угърчин. Със своя заповед от 13 януари Нанков иска преразглеждане на две решения. С решение № 757 се обявява за частна общинска собственост имот в с. Драгана. Така взетото решение е в нарушение на процесуалния закон. Липсват фактически и правни основания за приемането му съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Решението е в противоречие с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, тъй като оценката на имота трябва да бъде внесена за одобряване преди или най-късно с вземането на решение за разпореждане с имота, се казва още в мотивите.
    С решение № 759 е дадено съгласие за отдаване под наем на поземлен имот в с. Драгана за срок от три години. Решението според губернатора е необосновано и в нарушение на процесуалните норми. Съгласно чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК е необходимо да бъде съпроводено с фактически и правни основания за издаването му, а цитираният в решението чл. 39 от ЗОС е неотносим към наемните отношения. Според чл. 14, ал. 8 наемните цени се определят от общинския съвет, а в конкретния случай началната тръжна цена не е определена и приета по съответния ред, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила, счита още областният управител.
    На 8 февруари областният управител атакува и отмени и заповед на кмета на община Априлци като незаконосъобразна поради съществено нарушаване на процесуалните правила за нейното издаване.
    Става дума за затваряне на детска градина и преместването на децата в друга за определен период от време. След подадена жалба на родители губернаторът излезе с решение за отмяна на кметското разпореждане, като в мотивите се казва, че «заповедта е издадена при съществено нарушение на процесуалните норми, като в противоречие на чл. 59, ал. 2, т. 7 не е посочено пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва». По този начин се нарушава правото на родителите да се защитят срещу акт на административен орган, с което се засягат законните им интереси и права.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска